<pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"></del></pre>

     <pre id="9vxtt"></pre><pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"><dfn id="9vxtt"></dfn></del></pre>
     <pre id="9vxtt"></pre>
     <pre id="9vxtt"><b id="9vxtt"><thead id="9vxtt"></thead></b></pre>

      Oznámenie o ochrane osobnych údajov spolo?nosti Gilead

      V rámci be?ného podnikania spolupracuje spolo?nos? Gilead Sciences, Inc. vrátane jej dcérskych spolo?ností a nástupníckych spolo?ností vo vylu?nom vlastníctve (spolo?ne ozna?ovaná ako ?Gilead“) a komunikuje priamo so zdravotníckymi pracovníkmi, zákazníkmi, ú?astníkmi klinickych skú?aní, spotrebite?mi, obchodnymi partnermi, regula?nymi orgánmi a inymi subjektami. Prostredníctvom tychto interakcií a komunikácií m??u by? spolo?nosti Gilead poskytnuté osobné údaje, ktoré budú spracované elektronicky a/alebo manuálne. Spolo?nos? Gilead re?pektuje súkromie os?b a cení si d?veru takychto jednotlivcov. Toto oznámenie o ochrane osobnych údajov stanovuje zásady ochrany súkromia spolo?nosti Gilead tykajúce sa osobnych údajov vrátane postupov ochrany osobnych údajov a technickych bezpe?nostnych opatrení, ktoré spolo?nos? Gilead dodr?iava vo svojom be?nom obchodnom styku s cie?om zachova? osobné údaje súkromné a zaisti? ich bezpe?nos?.

      Spolo?nos? Gilead je aktívna v rámci ?títov ochrany súkromia medzi Eú a USA a medzi USA a ?vaj?iarskom. Spolo?nos? Gilead uznáva svoj záv?zok dodr?iava? princípy ?títov ochrany súkromia medzi Eú a USA a medzi USA a ?vaj?iarskom (?alej len ?princípy“) s oh?adom na v?etky osobné údaje prijaté z Eú alebo zo ?vaj?iarska, ktoré boli poskytnuté pri spoliehaní sa na ?títy ochrany súkromia. Spolo?nos? Gilead bude zhroma??ova?, pou?íva? a zverejňova? osobné údaje prijaté z Eú alebo ?vaj?iarska len v súlade so zásadami uvedenymi v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov, vy??ie uvedenymi zásadami ochrany súkromia a zákonnymi po?iadavkami. Na ú?ely presadzovania dodr?iavania predpisov ?títu ochrany súkromia spolo?nos? Gilead uznáva, ?e sa podriadi vy?etrovacím a vykonate?nym právomociam Federálnej obchodnej komisie Spojenych ?tátov americkych (FTC).

      Rozsah

      Toto oznámenie o ochrane osobnych údajov sa vz?ahuje na osobné údaje, ktoré dostala spolo?nos? Gilead (vrátane osobnych údajov prijatych organizáciami tretích strán alebo jednotlivcami, ktorí p?sobia ako zástupcovia spolo?nosti Gilead) od zdravotníckych pracovníkov, zákazníkov, ú?astníkov klinickych skú?aní, spotrebite?ov, obchodnych partnerov a inych os?b v akomko?vek formáte vrátane elektronickych a papierovych verzií ako sú?as? obchodnych operácií spolo?nosti Gilead. Organizácie tretích strán zah?ňajú dcérske spolo?nosti a obchodnych partnerov spolo?nosti Gilead, ktorych aktuálny zoznam je k dispozícii na po?iadanie.

      Vymedzenie pojmov

      Na ú?ely tohto oznámenia o ochrane osobnych údajov sa pou?ívajú tieto definície:

      ?pridru?ená spolo?nos?“ znamená akúko?vek tretiu stranu, ktorá je pod spolo?nym ovládaním spolo?nosti Gilead;

      ?zástupcovia“ sú tretie strany, ktoré zastupujú a konajú za spolo?nos? Gilead na základe riadne vykonanej zmluvy, alebo sú inak riadne poverení spolo?nos?ou Gilead na vykonanie takéhoto zastúpenia a úkonov;

      ?poskytovate? slu?ieb“ znamená akychko?vek konzultantov a zmluvnych partnerov (vrátane do?asnych zamestnancov), o ktorych má spolo?nos? Gilead osobné údaje, ktorí poskytujú alebo poskytli konzulta?né alebo zmluvné slu?by spolo?nosti Gilead;

      ?Gilead“ znamená spolo?nos? Gilead Sciences, Inc., jej nástupcov a dcérske spolo?nosti;

      ?webové stránky spolo?nosti Gilead“ znamenajú webové stránky riadené spolo?nos?ou Gilead, na ktoré sa vz?ahujú zásady ochrany osobnych údajov spolo?nosti Gilead;

      ?osobné údaje“ znamenajú akúko?vek informáciu alebo súbor informácií, ktoré sa tykajú dotknutej osoby. Identifikácia jednotlivca m??e by? bu? priama alebo nepriama a m??e by? vykonaná spolo?nos?ou Gilead alebo v jej mene;

      ?pseudonymizácia“ znamená spracovanie osobnych údajov takym sp?sobom, aby takéto informácie u? nebolo mo?né pripísa? konkrétne dotknutej osobe bez pou?itia dodato?nych informácií za predpokladu, ?e takéto dodato?né informácie sú vedené oddelene a podliehajú technickym a organiza?nym opatreniam na zaistenie toho, aby osobné údaje (PI) neboli priradené dotknutej osobe;

      ?princípy“ znamenajú ?títy ochrany súkromia medzi Eú a USA a USA a ?vaj?iarskom;

      ?citlivé osobné údaje (SPI)“ znamenajú podmno?inu osobnych údajov (PI) vymedzenú v spolo?nosti Gilead (podobne ako v prípade citlivych osobnych údajov definovanych v Eú s ?al?ími atribútmi). Medzi SPI patria informácie odha?ujúce jedine?né identifika?né znaky pridelené ?tátnymi úradmi, finan?né informácie, rasovy alebo etnicky p?vod, politické názory, nábo?enské alebo filozofické presved?enie, ?lenstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje, údaje tykajúce sa zdravia, sexuálneho ?ivota alebo sexuálnej orientácie alebo akéko?vek trestné ?iny (údajné alebo iné).

      Oznámenie o ochrane osobnych údajov spolo?nosti Gilead

      Oznámenie:

      Zhroma??ovanie, spracovanie, ukladanie, pou?ívanie a zverejňovanie osobnych údajov v obchodnom kontexte je nevyhnutné na vykonávanie mnohych obchodnych funkcií spolo?nosti Gilead. Spolo?nos? Gilead m??e zhroma??ova?, spracúva?, uchováva?, pou?íva? a zverejňova? osobné údaje od jednotlivcov priamo a/alebo od tretích strán v súlade s platnymi právnymi predpismi.

      ú?EL ZHROMA??OVANIA, POU?íVANIA A ZVEREJ?OVANIA OSOBNYCH úDAJOV

      Spolo?nos? Gilead spracúva osobné údaje vtedy, ke? s tym súhlasíte. Existuje v?ak nieko?ko prípadov, ke? spolo?nos? Gilead nepotrebuje vá? súhlas, aby mohla spracova? alebo poskytova? osobné údaje. Spolo?nos? Gilead nemusí po?iada? o súhlas na spracovanie alebo prenos osobnych údajov na tie ú?ely, kde existuje právny základ, ako napríklad:

      • prevod alebo spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spolo?nos?ou Gilead (alebo s jej pridru?enymi spolo?nos?ami);
      • prevod je nevyhnutny na plnenie zmluvy uzatvorenej vo va?om záujme medzi spolo?nos?ou Gilead (alebo jej pridru?enou spolo?nos?ou) a tre?ou stranou;
      • prenos alebo spracovanie je nevyhnutné alebo právne po?adované z d?le?itych d?vodov verejného záujmu, na vytvorenie, vykon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu va?ich ?ivotnych záujmov; alebo
      • spracovanie je vy?adované platnymi právnymi predpismi.

      Spolo?nos? Gilead zhroma??uje, pou?íva a zverejňuje Va?e osobné údaje v rámci svojej be?nej ?innosti na tieto ú?ely:

      • vytváranie a udr?iavanie komunikácie s Vami;
      • ak ste po?iadali o ú?as? v klinickom skú?aní spolo?nosti Gilead alebo jedného z partnerov spolo?nosti Gilead;
      • pre systémy riadenia chor?b, vzdelávania alebo rozhodovania tykajúce sa pou?ívania produktov alebo slu?ieb spolo?nosti Gilead;
      • ak ste po?iadali o slu?bu od spolo?nosti Gilead, ktorá Vám pom??e pri vyplňovaní Va?ej ?iadosti, posúdenie Va?ej sp?sobilosti na akúko?vek takúto po?adovanú slu?bu, spracovanie a údr?bu slu?by, ako aj akéko?vek platné obnovenie takejto slu?by;
      • na odpovedanie na Va?e otázky tykajúce sa aplikácií, skú?aní a inych slu?ieb;
      • na predkladanie návrhov pre potreby slu?ieb v budúcnosti;
      • s cie?om umo?ni? na?im pridru?enym spolo?nostiam, aby Vás oboznámili s ur?itymi produktmi alebo slu?bami ponúkanymi na?imi pridru?enymi spolo?nos?ami;
      • na spracovanie transakcií prostredníctvom poskytovate?ov slu?ieb;
      • na splnenie právnych, bezpe?nostnych, spracovate?skych a regula?nych po?iadaviek;
      • na ochranu pred podvodmi, podozrivymi alebo inymi nezákonnymi ?innos?ami a
      • na zostavovanie ?tatistík na analyzu na?ich webovych stránok a na?ej podnikate?skej ?innosti.

      AKé úDAJE ZHROMA??UJEME

      Pri interakcii so spolo?nos?ou Gilead sa m??ete rozhodnú? poskytnú? nám informácie, ktoré nám pom??u uspokoji? Va?e potreby. Osobné údaje, ktoré získame, budú závisie? od toho, ako sa rozhodnete komunikova? so spolo?nos?ou Gilead.

      Ke? sa zú?astňujete klinickych skú?aní

      Ak sa zú?astníte klinického skú?ania spolo?nosti Gilead alebo niektorého z jej partnerov, budeme zhroma??ova? osobné údaje o Vás, ktoré sú potrebné na splnenie ú?elu klinického skú?ania. To m??e zah?ňa? SPI, ako sú biologické a zdravotné údaje o Vás. Ako to v?ak vy?adujú princípy, osobné údaje budú pod?a potreby pseudoanonymizované tak, aby chránili Va?e súkromie, a tie? zachovali integritu klinického skú?ania.

      Ke? po?adujete informácie o na?ich slu?bách

      Ak po?adujete ?al?ie informácie o na?ich slu?bách, po?adujeme, aby ste nám zaslali svoje meno, e-mailovú adresu, názov Va?ej organizácie a krajinu, v ktorej sídlite, aby sme Vám mohli posla? po?adovany materiál, a umo?nili nám zisti?, ?i máte existujúci vz?ah so spolo?nos?ou Gilead.

      Ak sa zaregistrujete u nás a/alebo nás po?iadate o slu?by

      Ak sa zaregistrujete u nás alebo po?iadate o slu?bu dostupnú na stránke, m??eme Vás po?iada? o Va?e meno, e-mailovú adresu, krajinu, telefónne ?íslo a d?vod Va?ej komunikácie, ako aj informácie o Va?ej pozícii, organizácii a ?al?ích potrebnych informáciách, aby sme Vám túto slu?bu mohli poskytnú?. Vo formulári na odoslanie údajov uvedieme pomocou hviezdi?ky, ktoré informácie sú volite?né a ktoré informácie sú povinné. Tieto informácie m??u obsahova? údaje, ktoré poskytnete v ?iadostiach alebo inych formulároch, ktoré m??u zah?ňa? Va?e meno, adresu, e-mailovú adresu a informácie o platbe.

      Jednotlivci by nemali poskytova? spolo?nosti Gilead ?iadne osobné údaje, ktoré nie sú vyslovne po?adované. Ak spolo?nos? Gilead získava osobné informácie od svojich dcérskych spolo?ností, pridru?enych spolo?ností alebo inych subjektov, pou?ije alebo zverejní takéto osobné údaje v súlade s vy??ie uvedenymi postupmi. Spolo?nos? Gilead m??e konsolidova? alebo zhroma?di? osobné údaje v neidentifikovate?nej forme (anonymizované/pseudoanonymizované údaje), aby pomohla spolo?nosti Gilead zlep?i? dizajn a slu?by produktu, zvy?i? vyskumné aktivity spolo?nosti Gilead a u?ah?i? ?al?ie obchodné funkcie.

      ZVEREJ?OVANIE INFORMáCIí INYM SUBJEKTOM

      Osobné údaje o Vás nezverejňujeme ?iadnym tretím stranám okrem prípadov, ktoré sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov alebo ktoré Vám boli inym sp?sobom oznámené, alebo ak to povo?ujú právne predpisy alebo ak nám dáte povolenie Vy.

      V?eobecné informácie

      Tretie strany, ktorym poskytujeme údaje, sú na základe právnych predpisov a zmluvnych záv?zkov povinné zachováva? Va?e osobné údaje ako d?verné a zabezpe?ené a pou?íva? a zverejňova? ich na ú?ely, ktoré by rozumná osoba pova?ovala za primerané za danych okolností v súlade so v?etkymi platnymi právnymi predpismi, ktorych ú?elom je:

      • splnenie klinického skú?ania, ktorého ste ú?astníkom, ak je to potrebné;
      • poskytnú? vyrobky a slu?by, ktoré ste od nás po?adovali;
      • oznámi? Vám alebo umo?ni? na?im pridru?enym spolo?nostiam, aby Vám oznámili ur?ité produkty alebo slu?by ponúkané na?imi pridru?enymi spolo?nos?ami;
      • na právne, regula?né a súvisiace ú?ely; a
      • na spracovávanie transakcie prostredníctvom poskytovate?ov slu?ieb spracovania údajov.

      Ak tieto tretie strany chcú pou?íva? Va?e osobné údaje na akyko?vek iny ú?el, budú ma? zákonnú povinnos? Vás o tom informova? a v prípade potreby získa? vá? súhlas. Ak potrebujete ?al?ie informácie o tychto tretích stranách, obrá?te sa na nás prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@gilead.com.

      Poskytovanie pridru?enym spolo?nostiam

      V rámci be?ného poskytovania slu?ieb na?im klientom m??u by? osobné údaje poskytované v rámci spolo?nosti Gilead a jej pridru?enych spolo?ností na ú?ely vyskumu a ?tatistiky, bezpe?nosti liekov a ú?innosti, riadenia chor?b, správy systémov a prevencie alebo zis?ovania trestnych ?inov alebo akéhoko?vek iného ú?elu, uvedého v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov.

      Poskytovatelia slu?ieb

      Ke??e niektorí poskytovatelia slu?ieb, ktorych pou?ívame na plnenie vy??ie uvedenych ú?elov, sa nachádzajú v inych krajinách, ako je Va?a vlastná krajina, Va?e osobné údaje budú spracované a uchovávané v tychto inych krajinách a ?tátne úrady, súdy alebo policajné orgány alebo regula?né úrady m??u ma? pod?a miestnych právnych predpisov mo?nos? získa? prístup k Va?im osobnym údajom.

      Obchodné transakcie

      Ke??e pokra?ujeme v rozvíjaní na?ej podnikate?skej ?innosti, je mo?né, ?e budeme predáva? ?i kupova? majetok. V takychto transakciách sú u?ívate?ské informácie, vrátane osobnych údajov vo v?eobecnosti sú?as?ou predávaného obchodného majetku. V prípade nadobudnutia samotnej spolo?nosti Gilead alebo podstatnej ?asti jeho majetku, m??u by? Va?e osobné údaje sú?as?ou predávaného obchodného majetku. Za tychto okolností preto m??eme zverejni? a/alebo prenies? Va?e osobné údaje tretej strane.

      ?al?ie zákonom po?adované zverejnenia

      Spolo?nos? Gilead si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho súhlasu zverejni? akéko?vek Va?e osobné údaje alebo údaje o tom, ako pou?ívate tieto stránky, ak sa spolo?nos? Gilead v dobrej viere domnieva, ?e takéto opatrenie je potrebné na: (a) ochranu a obhajobu práv, majetku alebo bezpe?nosti spolo?nosti Gilead, zamestnancov, inych pou?ívate?ov tejto stránky alebo verejnosti; (b) presadzovanie podmienok, ktoré sa vz?ahujú na pou?ívanie tejto stránky; (c) pod?a po?iadaviek právoplatnej ?iadosti kompetentného ?tátneho orgánu a/alebo za ú?elom vyhovenia súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo súdnemu sporu; alebo (d) reagovanie na tvrdenie, ?e akyko?vek obsah poru?uje práva tretích strán. Takisto m??eme zverejni? osobné údaje, ak to pova?ujeme za potrebné, aby sme uspokojili v?etky platné právne predpisy, nariadenia, právne postupy alebo vládnu ?iados?.

      Vyber:

      Ak sa spolo?nos? Gilead spolieha na súhlas so spravodlivym a zákonnym spracovaním osobnych údajov, príle?itos? na poskytnutie súhlasu sa poskytne pred zhroma?dením príslu?nych osobnych údajov. Vá? súhlas m??e by? poskytnuty prostredníctvom Vá?ho splnomocneného zástupcu, napríklad zákonného zástupcu, zástupcu alebo dr?ite?a splnomocnenia. Ak sa spolo?nos? Gilead spolieha na súhlas, budete ma? kedyko?vek právo tento súhlas odvola?.

      V prípade SPI spolo?nos? Gilead poskytne jednotlivcom mo?nos? kladne a vyslovne povoli? alebo súhlasi? so zhroma??ovaním, spracovaním, prevodom alebo sprístupnením ich SPI tretej strane, ktorá nie je zástupcom, alebo s pou?itím ich SPI na iny ú?el, ako je ten, na ktory p?vodne poskytli svoj súhlas.

      Spolo?nos? Gilead neposkytne Va?e osobné údaje tretím stranám, pokia? nie je uvedené inak v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov, prípadne Vás na to inak upozorní.

      Spolo?nos? Gilead má servery a ?al?ie úlo?né zariadenia v Spojenych ?tátoch americkych, v Eú a v ázii. Spolo?nos? Gilead m??e prená?a? osobné údaje mimo krajiny p?vodu na ú?ely a sp?sobom uvedenym vy??ie vrátane spracovania a ukladania poskytovate?mi slu?ieb a pridru?enymi spolo?nos?ami v súvislosti s takymito ú?elmi. Vo v?etkych situáciách spolo?nos? Gilead podnikne primerané kroky na zabezpe?enie ochrany Vá?ho súkromia. Takéto kroky zah?ňajú, ale nie sú obmedzené na: implementáciu ochrany súkromia, bezpe?nosti a zmluvnych kontrol, ako aj vy??ie uvedené kroky, ako to vy?adujú príslu?né právne predpisy. V rozsahu, v akom sú osobné údaje odoslané z krajiny jednotlivca, podliehajú právnym predpisom krajiny, v ktorej sa nachádzajú, a m??u by? predmetom oznámenia vládam, súdom alebo orgánom ?innym v trestnom konaní alebo regula?nym orgánom danej krajiny, pod?a právnych predpisov tejto krajiny, v súlade s princípmi.

      Zodpovednos? za ?al?ie prevody: Spolo?nos? Gilead získa od svojich poskytovate?ov slu?ieb a pridru?enych spolo?ností záruky, ?e zabezpe?ia osobné informácie v súlade s tymto oznámením o ochrane osobnych údajov. Medzi vhodné záruky, ktoré m??u poskytova? poskytovatelia slu?ieb a pridru?ené spolo?nosti, patrí napríklad zmluvny záv?zok, ?e poskytujú aspoň rovnakú úroveň ochrany, ako sa vy?aduje v zásadách ochrany osobnych údajov spolo?nosti Gilead uvedenych v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov. Ak si je spolo?nos? Gilead vedomá, ?e poskytovate? slu?ieb alebo pridru?ená spolo?nos? pou?íva alebo zverejňuje osobné údaje sp?sobom, ktory je v rozpore s tymto oznámením o ochrane osobnych údajov, prijme príslu?né opatrenia na zabránenie alebo zastavenie pou?ívania alebo sprístupnenia informácií. Spolo?nos? Gilead tie? dodr?iava princíp ?títu ochrany osobnych údajov, pokia? ide o zodpovednos? za ?al?ie prevody.

      Bezpe?nos?

      Spolo?nos? Gilead zaviedla primerané fyzické, technické a riadiace kontroly a bezpe?nostné opatrenia na ochranu Va?ich osobnych údajov pred neoprávnenym prístupom, zverejnením, zmenou a zni?ením. Takéto opatrenia m??u zah?ňa? okrem iného ?ifrovanie komunikácie prostredníctvom protokolu SSL, ?ifrovanie informácií po?as ich ukladania, brány firewall, kontroly prístupu, oddelenie povinností a podobné bezpe?nostné protokoly.

      Prístup k osobnym údajom je obmedzeny na vymedzeny po?et zamestnancov spolo?nosti Gilead, ktorych povinnosti primerane vy?adujú takéto informácie, zástupcov, s ktorymi spolo?nos? Gilead uzavrela zmluvu na vykonávanie obchodnych aktivít spolo?nosti Gilead, a so súhlasom jednotlivca na niektoré spolo?nosti, s ktorymi spolo?nos? Gilead m??e vykonáva? spolo?né programy. Spolo?nos? Gilead ?kolí svojich zamestnancov o d?le?itosti ochrany súkromia a o tom, ako správne a bezpe?ne riadi? a spravova? osobné údaje. Osobné údaje, s ktorymi zaobchádzajú zástupcovia alebo spolo?nosti, s ktorymi spolo?nos? Gilead m??e vykonáva? spolo?né programy, sa riadia tymto oznámením o ochrane osobnych údajov a princípmi.

      Integrita údajov a obmedzenie ú?elu

      Spolo?nos? Gilead bude pou?íva? osobné údaje iba sp?sobom, ktory je v súlade s ú?elmi, na ktoré boli zhroma?dené, alebo na ktoré dal jednotlivec svoj súhlas. Spolo?nos? Gilead bude ma? k dispozícii príslu?né kroky, aby zabezpe?ila, ?e osobné údaje sú relevantné, presné, úplné a aktuálne na jej zamy??ané pou?itie. Spolo?nos? Gilead uchováva osobné údaje len na tak dlho, kym je to potrebné na splnenie ú?elov, na ktoré boli zhroma?dené, podliehajúc príslu?nym obdobiam uchovávania údajov ulo?enym spolo?nosti Gilead pod?a platnych právnych predpisov. To m??e znamena?, ?e Va?e osobné údaje budú ulo?ené spolo?nos?ou Gilead po?as nieko?kych rokov v závislosti od ú?elu a potreby spracovania tychto údajov. ?al?ie informácie o re?pektovaní osobnych údajov spolo?nosti Gilead nájdete v ?asti Kontaktné údaje ni??ie.

      Va?e práva

      Ak majú jednotlivci práva pod?a právnych predpisov, ktoré sa na nich vz?ahujú a na základe písomnej ?iadosti, spolo?nos? Gilead udelí jednotlivcom prístup k osobnym údajom, ktoré o nich majú, s vyhradou akychko?vek zákonnych obmedzení. Spolo?nos? Gilead navy?e umo?ní jednotlivcom opravu, zmenu a doplnenie alebo vymazanie údajov, v prípade ktorych sa potvrdí, ?e sú nepresné alebo neúplné, alebo vznies? námietky vo?i ur?itym typom spracovania takychto informácií alebo uplatni? právo na prenosnos? údajov za ur?itych okolností a za ur?itych vynimiek stanovenych právnymi predpismi. Spolo?nos? Gilead nemusí by? schopná vyhovie? ?iadosti, ak boli osobné údaje zni?ené, vymazané alebo anonymizované v súlade s povinnos?ami a postupmi uchovávania záznamov spolo?nosti Gilead. V prípade, ?e spolo?nos? Gilead nem??e poskytnú? osobe prístup k jej osobnym údajom, bude sa sna?i? poskytnú? jednotlivcovi vysvetlenie, pod podmienkou akychko?vek právnych alebo regula?nych obmedzení.

      Odvolanie, vymáhanie a zodpovednos?

      S?a?nos? jednotlivca

      Jednotlivci sa m??u obráti? na spolo?nos? Gilead v súvislosti s akouko?vek otázkou alebo s?a?nos?ou tykajúcou sa zhroma??ovania, spracovania a prenosu ich osobnych údajov vyplnením formulára na získanie informácií tykajúcich sa ochrany osobnych údajov spolo?nosti Gilead a jeho odoslaním e-mailom na adresu privacy@gilead.com. Spolo?nos? Gilead bezodkladne preskúma a bude reagova? na s?a?nosti do 45 kalendárnych dní od ich prijatia. Spolo?nos? Gilead sa pokúsi vyrie?i? s?a?nosti, spory a ?iadosti o odvolanie súhlasu tykajúceho sa zhroma??ovania, spracovania, prenosu a sprístupňovania osobnych údajov v súlade so zásadami obsiahnutymi v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov a princípmi.
      Spolo?nos? Gilead vykoná pravidelné audity dodr?iavania predpisov svojich príslu?nych postupov tykajúcich sa ochrany osobnych údajov s cie?om overi? dodr?iavanie tohto oznámenia o ochrane osobnych údajov.

      Mechanizmus nezávislého postihu

      Ak máte nevyrie?eny problém tykajúci sa ochrany osobnych údajov alebo obáv, ktorym sme sa nezaoberali v dostato?nej miere, obrá?te sa na ná?ho poskytovate?a rie?enia sporov tretej strany (bezplatne), spolo?nos? TRUSTe na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

      Záv?zné rozhodcovské konanie

      V prípade, ?e s?a?nos? nem??ete úplne vyrie?i? pomocou vy??ie uvedenych mechanizmov, je mo?né ako kone?né rie?enie pou?i? záv?zné rozhodcovské konanie. Aby ste mohli uplatni? túto mo?nos? rozhodcovského konania, musíte pred jeho za?atím urobi? nasledujúce kroky: (1) vznies? nárok tykajúci sa poru?enia priamo spolo?nosti Gilead a poskytnú? nám mo?nos? odpoveda? na túto otázku do 45 dní; (2) vyu?i? mechanizmus nezávislého postihu, v tomto prípade v spolo?nosti TRUSTe, ktory je pre Vás úplne bezplatny; a (3) vyrie?i? problém prostredníctvom Vá?ho úradu pre ochranu údajov na ministerstve obchodu a da? mu príle?itos? vynalo?i? maximálne úsilie na vyrie?enie problému.

      Táto mo?nos? rozhodcovského konania sa nesmie uplatni?, ak ten isty vá? nárok tykajúci sa poru?enia (1) u? bol predmetom záv?zného rozhodcovského konania; (2) bol predmetom právoplatného rozsudku vydaného v súdnom konaní, ktorého ste boli stranou; alebo (3) bol u? predtym vyrovnany medzi vami a nami. Okrem toho sa nesmiete dovoláva? na túto mo?nos?, ak má úrad pre ochranu údajov v krajine vá?ho bydliska právomoc na rie?enie Va?ej s?a?nosti.

      M??ete iniciova? záv?zné rozhodcovské konanie v súlade s vy??ie uvedenym ustanovením o predbe?nych rozhodnutiach tym, ?e doru?íte organizácii oznámenie. Oznámenie obsahuje súhrn krokov prijatych na vyrie?enie nároku, opis údajného poru?enia a pod?a vyberu jednotlivca akéko?vek podporné dokumenty a materiály a/alebo diskusiu o právnych predpisoch tykajúcich sa údajného nároku. ?al?ie informácie o tom, ako sa m??ete obráti? na rozhodcovské konanie pod?a rámca ochrany súkromia nájdete na stránke https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

      Nakoniec m??ete pou?i? iba záv?zné rozhodcovské konanie, aby ste zabezpe?ili, ?e spolo?nos? Gilead bude dodr?iava? postupy spracovania údajov uvedené v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov. ?iadna iná forma nápravy nie je k dispozícii prostredníctvom rozhodcovského konania pod?a tejto ?asti.

      Kontaktné údaje

      Akéko?vek otázky alebo obavy tykajúce sa zaobchádzania s osobnymi údajmi spolo?nos?ou Gilead alebo súvisiace s odvolaním súhlasu na zhroma??ovanie, spracovanie, prenos alebo sprístupnenie osobnych údajov je potrebné zasiela? e-mailom na adresu privacy@gilead.com.

      Akéko?vek ?iadosti na odhlásenie z budúcich oznamov od spolo?nosti Gilead alebo odhlásenie z konkrétneho programu spolo?nosti Gilead je potrebné zasiela? spolo?nosti Gilead e-mailom na adresu: privacy@gilead.com alebo telefonicky na ?ísle +1 (800) GILEAD5 +1 (800) GILEAD5 alebo +1 (650) 522-5775 +1 (650) 522-5775.

      Alternatívne sa m??u listy posiela? na túto adresu:

      Gilead Sciences, Inc.
      Do rúk: Privacy
      333 Lakeside Drive
      Foster City, CA 94404
      USA

      V?etky oznámenia spolo?nosti Gilead by mali obsahova? meno osoby a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu, telefónne ?íslo alebo po?tovú adresu) a podrobné vysvetlenie ?iadosti. E-mailové po?iadavky na vymazanie, zmenu alebo opravu osobnych údajov majú obsahova? slová ??iados? o vymazanie“ alebo ??iados? o doplnenie/opravu“, pod?a potreby, v riadku predmetu e-mailu. Spolo?nos? Gilead sa bude sna?i? reagova? na v?etky primerané ?iadosti v?as a v ka?dom prípade v rámci akychko?vek leh?t stanovenych platnymi miestnymi právnymi predpismi.

      Zmeny v oznámení o ochrane osobnych údajov spolo?nosti Gilead

      Spolo?nos? Gilead si vyhradzuje právo priebe?ne meni? toto oznámenie o ochrane osobnych údajov tak, aby odrá?alo technologicky pokrok, právne a regula?né zmeny a obchodné praktiky spolo?nosti Gilead pod?a platnych právnych predpisov. Ak spolo?nos? Gilead zmení svoje postupy ochrany osobnych údajov, aktualizovaná verzia tohto oznámenia o ochrane osobnych údajov bude odrá?a? tieto zmeny. Spolo?nos? Gilead oznámi tieto zmeny aktualizáciou dátumu nadobudnutia ú?innosti uvedeného v tomto oznámení o ochrane osobnych údajov. Je va?ou zodpovednos?ou pravidelne kontrolova? toto oznámenie o ochrane osobnych údajov a sledova? v?etky zmeny a doplnenia. Va?a nepretr?itá komunikácia so spolo?nos?ou Gilead v rámci vy??ie uvedenych aktivít bude podlieha? sú?asnému vyhláseniu o ochrane osobnych údajov.

      Dodatok pre Eú

      Ak ste ob?anom Eú a/alebo máte prístup na webové stránky spolo?nosti Gilead v Európskom hospodárskom priestore, m??e sa toto dodatok uplatňova? popri vy??ie uvedenych.

      Prevody va?ich osobnych údajov m??u by? uskuto?nené subjektmi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane subjektov so sídlom v USA na ú?ely ich spracovania z vy??ie spomenutych d?vodov. Spolo?nos? zavedie príslu?né zmluvné opatrenia (vrátane certifikácie na základe ?títu ochrany a ?tandardnych dolo?iek o ochrane údajov, ktorych kópiu m??ete získa?, ak napí?ete na adresu privacy@gilead.com) s cie?om zabezpe?i?, aby príslu?né spolo?nosti a tretie strany spolo?nosti Gilead mimo Európskeho hospodárskeho priestoru poskytli primeranú úroveň ochrany va?ich osobnych údajov, ako sú stanovené v tomto oznámení a pod?a po?iadaviek platnych právnych predpisov.

      Pri spracovávaní osobnych údajov tykajúcich sa Európskeho hospodárskeho priestoru spolo?nos? Gilead ur?ila zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorá je zodpovedná za doh?ad nad dodr?iavaním právnych predpisov o ochrane osobnych údajov Eú, na ktorú sa m??ete obráti? pomocou adresy dpo@gilead.com v prípade akychko?vek otázok alebo obáv tykajúcich sa spracovanie va?ich osobnych údajov.

      Ak sa na spracovanie va?ich osobnych údajov spolo?nos?ou Gilead vz?ahuje právne predpisy Eú, m??ete poda? s?a?nos? aj príslu?nému dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov vo Va?ej krajine pobytu. Príslu?ny názov orgánu doh?adu a kontaktné údaje nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

      Posledná aktualizácia: 15. mája 2018

      欧美牲交aⅴ人妖