<pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"></del></pre>

     <pre id="9vxtt"></pre><pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"><dfn id="9vxtt"></dfn></del></pre>
     <pre id="9vxtt"></pre>
     <pre id="9vxtt"><b id="9vxtt"><thead id="9vxtt"></thead></b></pre>

      O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci firmy Gilead

      W toku prowadzenia normalnej dzia?alno?ci firma Gilead Sciences, Inc., w tym stanowi?ce jej ca?kowit? w?asno?? podmioty zale?ne i nast?pcy prawni (??cznie zwani ?Gilead”), wchodzi w interakcje bezpo?rednio z pracownikami s?u?by zdrowia, klientami, uczestnikami badań klinicznych, konsumentami, partnerami biznesowymi, organami regulacyjnymi i innymi osobami oraz komunikuje si? z nimi. W ramach tych interakcji i komunikacji firma Gilead mo?e otrzymywa? dane osobowe oraz przetwarza? je elektronicznie lub r?cznie. Firma Gilead szanuje prywatno?? osób fizycznych i ceni sobie ich zaufanie. W niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci okre?lono zasady prywatno?ci firmy Gilead oraz procedury dotycz?ce prywatno?ci i techniczne ?rodki bezpieczeństwa, które firma Gilead stosuje w toku normalnej dzia?alno?ci w celu zachowania prywatno?ci i bezpieczeństwa Danych osobowych.

      Firma Gilead uczestniczy zarówno w ramach Tarczy Prywatno?ci UE-USA, jak i Tarczy Prywatno?ci USA-Szwajcaria. Firma Gilead potwierdza swoje zobowi?zanie do przestrzegania zasad Tarczy Prywatno?ci UE-USA oraz Tarczy Prywatno?ci USA-Szwajcaria. (dalej ?Zasady”) w zakresie wszystkich Danych osobowych otrzymywanych z UE lub Szwajcarii, które s? przekazywane w oparciu o Tarcz? Prywatno?ci. Firma Gilead b?dzie zbiera?, wykorzystywa? i ujawnia? Dane osobowe otrzymywane z UE lub Szwajcarii wy??cznie zgodnie z zasadami okre?lonymi w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci, wy?ej wymienionymi Zasadami Tarczy Prywatno?ci i wymogami prawnymi. Do celów egzekwowania zgodno?ci z Tarcz? Prywatno?ci firma Gilead potwierdza, ?e podlega uprawnieniom ?ledczym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Federal Trade Commission, FTC).

      Zakres

      Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci ma zastosowanie do Danych osobowych otrzymywanych przez firm? Gilead (w tym Danych osobowych otrzymywanych przez organizacje zewn?trzne lub osoby dzia?aj?ce w charakterze Agentów firmy Gilead) od pracowników s?u?by zdrowia, klientów, uczestników badań klinicznych, konsumentów, partnerów biznesowych i innych osób, w dowolnym formacie, w tym elektronicznym i papierowym, w ramach swojej dzia?alno?ci. Organizacje zewn?trzne obejmuj? podmioty zale?ne i partnerów biznesowych firmy Gilead, których aktualny wykaz jest dost?pny na ?yczenie.

      Definicje

      Do celów niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci zastosowanie maj? nast?puj?ce definicje:

      ?Podmiot stowarzyszony” to dowolny podmiot trzeci znajduj?cy si? pod wspóln? kontrol? z firm? Gilead.

      ?Agenci” to osoby trzecie, które reprezentuj? firm? Gilead i dzia?aj? w jej imieniu zgodnie z nale?ycie podpisan? umow? lub s? na innej podstawie, nale?ycie umocowane przez firm? Gilead do takiej reprezentacji i dzia?ania.

      ?Us?ugodawcy” to konsultanci i wykonawcy (w tym pracownicy tymczasowi), których Dane osobowe firma Gilead przetwarza i którzy ?wiadcz? lub ?wiadczyli us?ugi konsultingowe lub wykonawcze na rzecz firmy Gilead.

      ?Gilead” to firma Gilead Sciences, Inc. z siedzib? w Foster City, Kalifornia, USA, jej nast?pcy prawni i podmioty zale?ne.

      ?Witryna(y) Gilead” to witryny internetowe kontrolowane przez firm? Gilead i podlegaj?ce Polityce prywatno?ci witryn Gilead.

      ?Dane osobowe” to wszelkie informacje lub zbiór informacji, które odnosz? si? do Osoby, której dane dotycz?. Identyfikacja osoby mo?e by? bezpo?rednia (np. na podstawie imienia i nazwiska) lub po?rednia i mo?e by? dokonywana przez firm? Gilead lub w jej imieniu.

      ?Pseudonimizacja” to przetworzenie Danych osobowych w taki sposób, by nie mo?na ich by?o ju? przypisa? konkretnej Osobie, której dane dotycz?, bez u?ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ?e takie dodatkowe informacje s? przechowywane osobno i s? obj?te ?rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo?liwiaj?cymi ich przypisanie Osobie, której dane dotycz?.

      ?Zasady” to Zasady dotycz?ce Tarczy Prywatno?ci UE-USA i Tarczy prywatno?ci USA-Szwajcaria.

      ?Wra?liwe dane osobowe (WDO)” to zdefiniowany przez firm? Gilead podzbiór Danych osobowych ?DO” (analogicznych do wra?liwych danych osobowych zdefiniowanych w UE, wraz z dodatkowymi atrybutami); WDO obejmuj? informacje, które ujawniaj? niepowtarzalne identyfikatory stosowane przez administracj? publiczn?, informacje finansowe, pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl?dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale?no?? do zwi?zków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotycz?ce stanu zdrowia, seksualno?ci lub orientacji seksualnej lub wszelkich przest?pstw kryminalnych (zarzucanych b?d? innych). O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci firmy Gilead

      Uwaga:

      Zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych w kontekstach biznesowych jest niezb?dne do prowadzenia wielu dzia?ań firmy Gilead. Firma Gilead mo?e zbiera?, przetwarza?, przechowywa?, wykorzystywa? i ujawnia? Dane osobowe bezpo?rednio od osób fizycznych i/lub od osób trzecich, zgodnie z obowi?zuj?cym prawem.

      CEL ZBIERANIA, WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

      Firma Gilead przetwarza Dane osobowe, kiedy posiada na to Państwa zgod?. Istnieje jednak wiele przypadków, w których firma Gilead nie potrzebuje Państwa zgody na przetwarzanie lub ujawnianie Danych osobowych. Firma Gilead mo?e nie prosi? Państwa o zgod? na przetwarzanie lub przekazywanie Danych osobowych do celów, które maj? inn? podstaw? ustawow?, takich jak:

      • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne do wykonania umowy mi?dzy Państwem a firm? Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym);
      • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie mi?dzy firm? Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym) a osob? trzeci?;
      • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne lub prawnie wymagane z wa?nych wzgl?dów interesu publicznego,
      • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony Państwa kluczowych interesów; lub
      • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo,
      • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne do celów wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gilead lub przez stron? trzeci?.

      Firma Gilead zbiera, wykorzystuje i ujawnia Państwa Dane osobowe w ramach swojej normalnej dzia?alno?ci biznesowej w nast?puj?cych celach:

      • Nawi?zanie i utrzymywanie kontaktów z Państwem;
      • W przypadku gdy wnioskowali Państwo o udzia? w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z partnerów firmy Gilead;
      • W ramach systemów zarz?dzania chorobami, edukacji lub wspierania decyzji zwi?zanych z wykorzystaniem produktów lub us?ug firmy Gilead;
      • W przypadku gdy wnioskowali Państwo o us?ug? firmy Gilead: pomoc w wype?nianiu wniosku, ocena kwalifikowalno?ci do korzystania z takiej us?ugi, przetwarzanie i ?wiadczenie us?ugi, jak równie? we wszelkich stosownych przypadkach odnawiania tej us?ugi;
      • Odpowiadanie na pytania dotycz?ce wniosków, badań i innych us?ug;
      • Przedstawianie propozycji dotycz?cych przysz?ych potrzeb;
      • Umo?liwienie naszym spó?kom stowarzyszonym powiadamiania Państwa o niektórych produktach lub us?ugach oferowanych przez nasze spó?ki stowarzyszone;
      • Przetwarzanie transakcji za po?rednictwem us?ugodawców;
      • Spe?nianie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych;
      • Ochrona przed nadu?yciami finansowymi, dzia?aniami podejrzanymi lub innymi dzia?aniami niezgodnymi z prawem; oraz
      • Sporz?dzanie statystyk do analizy naszych o?rodków i naszej dzia?alno?ci.

      JAKIE DANE ZBIERAMY

      W kontaktach z firm? Gilead mog? Państwo zdecydowa? si? na dostarczenie nam informacji, które pomog? nam zaspokoi? Państwa potrzeby. Które Dane osobowe b?dziemy zbierali b?dzie zale?a?o od tego, w jaki sposób zechc? Państwo kontaktowa? si? z firm? Gilead.

      Kiedy bior? Państwo udzia? w Badaniach klinicznych

      Je?eli bior? Państwo udzia? w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z naszych partnerów, b?dziemy zbiera? Państwa Dane osobowe w zakresie niezb?dnym do realizacji celu badania klinicznego. Mo?e to obejmowa? WDO, takie jak informacje dotycz?ce Państwa zdrowia i medyczne na Państwa temat. Jednak zgodnie z Zasadami Dane osobowe zostan? poddane stosownej Pseudonimizacji, aby chroni? Państwa prywatno?? oraz zachowa? integralno?? badania klinicznego.

      Kiedy chc? Państwo uzyska? informacje na temat naszych us?ug

      W przypadku pro?by o dalsze informacje na temat naszych us?ug, prosimy o przes?anie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy organizacji oraz Państwa kraju zamieszkania, tak aby?my mogli wys?a? Państwu zamówione przez Państwa materia?y, a tak?e aby umo?liwi? nam ustalenie, czy maj? ju? Państwo relacje z firm? Gilead.

      Kiedy rejestruj? si? Państwo w firmie Gilead lub wnioskuj? o us?ug?

      Kiedy rejestruj? si? Państwo w firmie Gilead lub wnioskuj? o us?ug? dost?pn? na Stronie, mo?emy poprosi? Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, kraju, numeru telefonu i powodu kontaktu, a tak?e informacji o Państwa stanowisku, organizacji i innych informacji, które s? w uzasadnionym zakresie niezb?dne do ?wiadczenia us?ugi. Na formularzu danych wska?emy gwiazdk?, które informacje s? nieobowi?zkowe, a która obowi?zkowe. Te informacje mog? obejmowa? informacje przekazywane przez Państwa we wnioskach lub innych formularzach i mog? obejmowa? Państwa imi? i nazwisko, adres, adres e-mail i dane p?atnicze.

      Osoby fizyczne nie powinny przekazywa? firmie Gilead ?adnych Danych osobowych, o które nie zostan? wyra?nie poproszone. Je?eli firma Gilead otrzyma Dane osobowe od swoich podmiotów zale?nych, stowarzyszonych lub innych podmiotów, b?dzie wykorzystywa? lub ujawnia? takie Dane osobowe zgodnie z powy?szymi procedurami.
      Firma Gilead mo?e agregowa? lub grupowa? Dane osobowe w formie nieidentyfikowalnej (dane poddane anonimizacji/Pseudonimizacji), co ma na celu wspieranie jej w ulepszaniu projektów produktów i us?ug, poszerzanie jej dzia?alno?ci badawczej i u?atwienie innych funkcji biznesowych.

      UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

      Nie ujawniamy ?adnych z Państwa Danych osobowych osobom trzecim z wyj?tkiem przypadków okre?lonych w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci lub przekazanym Państwu powiadomieniu b?d? przypadków dozwolonych przepisami prawa lub dozwolonych przez Państwa.

      Zasady ogólne

      Osoby trzecie, którym ujawniamy informacje, s? zobowi?zane przez prawo i zobowi?zania umowne do zachowania poufno?ci i bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych; a tak?e do wykorzystywania i ujawniania ich do celów, które osoba rozs?dna uzna?aby za w?a?ciwe w danych okoliczno?ciach, zgodnie ze wszystkimi obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Cele tego ujawniania okre?lono poni?ej:

      • ujawnienie jest niezb?dne do realizacji badania klinicznego, w którym Państwo uczestnicz?;
      • ujawnienie jest niezb?dne do dostarczania produktów i us?ug, o które si? do nas Państwo zwrócili;
      • ujawnienie jest niezb?dne do powiadamiania Państwa lub umo?liwienia naszym spó?kom stowarzyszonym powiadamianie Państwa o niektórych produktach lub us?ugach oferowanych przez nasze spó?ki stowarzyszone;
      • ujawnienie jest niezb?dne w celach prawnych, regulacyjnych i pokrewnych; oraz
      • ujawnienie jest niezb?dne do przetwarzania transakcji za po?rednictwem dostawców us?ug przetwarzania danych.

      Je?eli te osoby trzecie pragn? skorzysta? z Państwa Danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, zgodnie z prawem b?d? mia?y obowi?zek powiadomi? Państwa o tym oraz, w wymaganych przypadkach, uzyska? Państwa zgod?. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat takich osób trzecich, prosimy o kontakt pod adresem privacy@gilead.com.

      Udost?pnianie podmiotom stowarzyszonym

      W normalnym trybie ?wiadczenia us?ug dla naszych klientów Dane osobowe mog? by? udost?pniane w ramach firmy Gilead i jej podmiotów stowarzyszonych do celów badawczych i statystycznych, bezpieczeństwa i skuteczno?ci leków, post?powania z chorobami, zarz?dzania systemami oraz zapobiegania lub wykrywania przest?pczo?ci b?d? do innych celów wskazanych w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.

      Us?ugodawcy

      Poniewa? wielu us?ugodawców, z których korzystamy w celach wymienionych powy?ej, ma swoje siedziby w krajach innych ni? Państwa kraj, Państwa Dane osobowe b?d? przetwarzane i przechowywane w tych innych krajach, a rz?dy, s?dy, organy ?cigania lub organy regulacyjne tych krajów mog? by? w stanie uzyska? pozwolenie na ujawnienie Państwa Danych osobowych na mocy lokalnych przepisów prawa.

      Transakcje handlowe

      W miar? rozwoju naszej dzia?alno?ci mo?emy sprzedawa? i nabywa? aktywa. W takich transakcjach informacje o u?ytkownikach, w tym Dane osobowe, s? zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów przedsi?biorstwa, którego dotyczy transakcja. Ponadto, w sytuacji gdy firma Gilead lub zasadnicza cz??? jej maj?tku zosta?aby nabyta, Państwa Dane osobowe mog? nale?e? do mienia podlegaj?cego przekazaniu. Dlatego te? w powy?szych okoliczno?ciach mo?emy ujawni? lub przekaza? Państwa Dane osobowe osobie trzeciej.

      Inne przypadki ujawnienia wymagane z mocy prawa

      Firma Gilead zastrzega sobie prawo do ujawniania, bez Państwa uprzedniej zgody, wszelkich Danych osobowych na temat Państwa lub korzystania przez Państwa z niniejszej Strony, je?eli firma Gilead uwa?a w dobrej wierze, ?e takie dzia?anie jest niezb?dne: (a) do ochrony i obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa firmy Gilead, pracowników lub innych u?ytkowników tej Strony lub ogó?u spo?eczeństwa; (b) do egzekwowania warunków korzystania z tej Strony; (c) zgodnie z prawnie uzasadnionym wnioskiem w?a?ciwego organu administracji publicznej lub w celu zastosowania si? do orzeczenia s?dowego, decyzji administracyjnej lub innego wi???cego rozstrzygni?cia; lub (d) do reagowania na zarzuty, ?e jakiekolwiek tre?ci naruszaj? prawa osób trzecich. Mo?emy równie? ujawnia? Dane osobowe, je?li uznamy to za konieczne w celu zachowania zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, regulacjami, procedurami prawnymi lub wnioskami organów państwowych.

      Wybór:

      W przypadkach, w których firma Gilead opiera si? na zgodzie na uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie Danych osobowych, mo?liwo?? wyra?enia zgody zostanie zapewniona przed zebraniem stosownych Danych osobowych. Mog? Państwo udzieli? zgody za po?rednictwem upowa?nionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent lub pe?nomocnik. W przypadkach, w których firma Gilead dzia?a na podstawie Państwa zgody, b?d? Państwo mieli prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

      W przypadku WDO firma Gilead zapewni osobom fizycznym mo?liwo?? wyra?enia pozytywnego i wyra?nego upowa?nienia lub zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie ich WDO osobom trzecim nieb?d?cym Agentem lub na wykorzystywanie ich WDO w celu innym ni? cel, na który dana osoba fizyczna pierwotnie wyrazi?a zgod?.

      Firma Gilead b?dzie ujawnia? Państwa Dane osobowe osobom trzecim wy??cznie w sposób wskazany w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci lub w sposób, o którym zostan? Państwo powiadomieni na innej podstawie.

      Firma Gilead posiada serwery oraz inne urz?dzenia do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych, UE i Azji. Firma Gilead mo?e przekazywa? Dane Osobowe poza kraj pochodzenia w celach i w sposób okre?lony powy?ej, w tym w celu przetwarzania i przechowywania przez Us?ugodawców i Podmioty stowarzyszone w zwi?zku z tymi celami. We wszystkich sytuacjach firma Gilead podejmie wszelkie nale?yte kroki, aby zapewni? ochron? Państwa prywatno?ci. Takie kroki obejmuj? mi?dzy innymi: wdra?anie kontroli w zakresie prywatno?ci, bezpieczeństwa i umów oraz kroki wymienione powy?ej, zgodnie z wymogami obowi?zuj?cego prawa. W zakresie, w jakim Dane osobowe s? wysy?ane z kraju danej osoby fizycznej, podlegaj? one przepisom prawa kraju, w którym s? przechowywane, i mog? podlega? ujawnieniu organom państwowym, s?dom, organom ?cigania lub organom regulacyjnym tego innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju i zgodnie z Zasadami.

      Odpowiedzialno?? za dalsze przekazywanie: Firma Gilead uzyska od Us?ugodawców i Podmiotów stowarzyszonych zapewnienie, ?e b?d? chroni? Dane osobowe zgodnie z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci. Przyk?adem odpowiednich zapewnień, które mog? by? udzielone przez Us?ugodawców i Podmioty stowarzyszone, jest zobowi?zanie umowne, ?e zapewni? oni co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany w zasadach prywatno?ci firmy Gilead okre?lonych w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci. Je?eli firma Gilead b?dzie mia?a informacje ?wiadcz?ce o tym, ?e Us?ugodawca lub Podmiot stowarzyszony wykorzystuje lub ujawnia Dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci, firma Gilead podejmie stosowne kroki w celu uniemo?liwienia lub powstrzymania wykorzystania lub ujawnienia. Ponadto firma Gilead przestrzega Zasady dotycz?cej Tarczy Prywatno?ci w zakresie odpowiedzialno?ci za dalsze przekazywanie.

      Bezpieczeństwo

      Firma Gilead wdro?y?a odpowiednie fizyczne, techniczne i zarz?dcze ?rodki kontroli i zabezpieczenia w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed nieupowa?nionym dost?pem, ujawnieniem, zmian? i zniszczeniem. ?rodki te mog? obejmowa? mi?dzy innymi: szyfrowanie komunikacji za pomoc? protoko?u SSL, szyfrowanie informacji w trakcie ich przechowywania, zapory sieciowe, kontrole dost?pu, rozdzielenie obowi?zków i podobne protoko?y bezpieczeństwa. Dost?p do Danych osobowych jest ograniczony do okre?lonej liczby pracowników firmy Gilead, których obowi?zki w uzasadniony sposób wymagaj? dost?pu do tych danych, Agentów, z którymi firma Gilead zawiera umowy w celu realizacji dzia?ań biznesowych dla firmy, oraz, za zgod? danej osoby, okre?lonych spó?ek, z którymi firma Gilead mo?e realizowa? wspólne programy. Firma Gilead szkoli swoich pracowników w zakresie znaczenia prywatno?ci oraz w?a?ciwego i bezpiecznego post?powania z Danymi osobowymi i zarz?dzania nimi. Dane osobowe przetwarzane przez Agentów lub spó?ki, z którymi firma Gilead mo?e realizowa? wspólne programy, podlegaj? niniejszemu O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci i Zasadom.

      Integralno?? danych i ograniczenie celu

      Firma Gilead b?dzie wykorzystywa? Dane osobowe wy??cznie w sposób zgodny z celami, dla których zosta?y zebrane lub na które dana osoba wyrazi?a zgod?. Firma Gilead wdro?y odpowiednie ?rodki w celu zagwarantowania, ?e Dane osobowe s? odpowiednie do ich zamierzonego celu, dok?adne, kompletne i aktualne. Firma Gilead b?dzie przechowywa? Dane osobowe jedynie przez okres, przez jaki jest to konieczne do realizacji celów, dla których zosta?y one zebrane, z zastrze?eniem obowi?zuj?cych okresów przechowywania danych na?o?onych na firm? Gilead na mocy obowi?zuj?cego prawa. Mo?e to oznacza?, ?e Państwa Dane osobowe b?d? przechowywane przez firm? Gilead przez wiele lat, w zale?no?ci od celu i potrzeby przetwarzania tych danych. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat obowi?zuj?cych w firmie Gilead okresów zatrzymywania Danych osobowych, prosimy skorzysta? ze znajduj?cego si? poni?ej punktu dotycz?cego danych kontaktowych.

      Państwa prawa

      Je?eli osobom fizycznym przys?uguj? okre?lone uprawnienia na podstawie maj?cych do nich zastosowanie przepisów prawa i na pisemny wniosek, firma Gilead udzieli osobom fizycznym dost?pu do Danych osobowych, które na ich temat posiada, z zastrze?eniem ograniczeń prawnych. Ponadto firma Gilead pozwoli osobom fizycznym na poprawianie, zmienianie lub usuwanie danych, co do których wykazano, ?e s? niedok?adne lub niekompletne, lub na sk?adanie sprzeciwu wobec okre?lonych rodzajów przetwarzania takich danych lub przenoszenia danych, w okre?lonych okoliczno?ciach i z zastrze?eniem okre?lonych wyj?tków przewidzianych prawem. Firma Gilead mo?e nie by? w stanie spe?ni? ??dania, je?eli Dane osobowe zosta?y zniszczone, usuni?te lub poddane anonimizacji zgodnie ze zobowi?zaniami i praktykami firmy Gilead dotycz?cymi zatrzymywania dokumentów. Je?eli firma Gilead nie b?dzie mog?a zapewni? osobie fizycznej dost?pu do jej Danych osobowych, do?o?y wszelkich starań, aby udzieli? tej osobie wyja?nień, z zastrze?eniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

      Odwo?anie, egzekwowanie i odpowiedzialno??

      Skarga osoby fizycznej

      Osoby fizyczne mog? skontaktowa? si? z firm? Gilead w sprawie wszelkich pytań lub skarg dotycz?cych zbierania, przetwarzania i przekazywania ich Danych osobowych, wype?niaj?c Formularz zapytania na temat prywatno?ci firmy Gilead oraz wysy?aj?c go e-mailem na adres privacy@gilead.com. Firma Gilead niezw?ocznie zbada i odpowie na skargi w terminie 45 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Firma Gilead do?o?y starań w celu rozstrzygni?cia skarg, sporów i wniosków o cofni?cie zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie i ujawnianie Danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci i Zasadach.

      Firma b?dzie przeprowadza? okresowe audyty zgodno?ci swoich praktyk w zakresie prywatno?ci w celu weryfikacji przestrzegania niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci.

      Mechanizm niezale?nego odwo?ania

      Je?eli maj? Państwo nierozstrzygni?te w?tpliwo?ci dotycz?ce prywatno?ci lub wykorzystania danych, którymi nie zaj?li?my si? w satysfakcjonuj?cy sposób, prosimy o kontakt z naszym zewn?trznym dostawc? us?ug w zakresie rozstrzygania sporów, z siedzib? w USA (us?uga bezp?atna), TRUSTe, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

      Wi???cy arbitra?

      Je?eli nie b?d? Państwo w stanie w pe?ni rozstrzygn?? skargi za pomoc? powy?szych mechanizmów, jako ostatecznego ?rodka mog? Państwo u?y? wi???cego arbitra?u. Aby skorzysta? z tej opcji arbitra?u, nale?y przed wniesieniem skargi arbitra?owej podj?? nast?puj?ce kroki: (1) zg?osi? zarzucane naruszenie bezpo?rednio firmie Gilead i da? nam mo?liwo?? udzielenia odpowiedzi w terminie 45 dni; (2) skorzysta? z mechanizmu niezale?nego odwo?ania, w tym przypadku za po?rednictwem TRUSTe, co jest dla Państwa us?ug? bezp?atn?; oraz (3) zg?osi? t? kwesti? za po?rednictwem swojego Organu Ochrony Danych do Departamentu Handlu i umo?liwi? Departamentowi Handlu do?o?enie wszelkich starań w celu rozwi?zania tej kwestii.

      Nie mo?na skorzysta? z tej opcji arbitra?u, je?eli to samo zarzucane naruszenie (1) podlega?o ju? wcze?niej wi???cemu arbitra?owi; (2) by?o przedmiotem prawomocnego wyroku wydanego w post?powaniu s?dowym, w którym byli Państwo stron?; lub (3) zosta?o wcze?niej rozstrzygni?te przez Państwa i nas. Ponadto nie mog? Państwo skorzysta? z tej mo?liwo?ci, je?eli Organ Ochrony Danych kraju Państwa zamieszkania ma kompetencje do rozstrzygni?cia Państwa skargi.

      Mog? Państwo zainicjowa? wi???cy arbitra?, z zastrze?eniem powy?szego postanowienia dotycz?cego wymogów, dostarczaj?c organizacji ?Powiadomienie”. W Powiadomieniu nale?y uj?? podsumowanie kroków podj?tych w celu rozstrzygni?cia roszczenia, opis zarzucanego naruszenia oraz, wed?ug wyboru danej osoby, wszelkie dokumenty i materia?y potwierdzaj?ce lub omówienie przepisów prawa dotycz?cych domniemanego roszczenia. Wi?cej informacji na temat korzystania z arbitra?u na zasadach Ram Tarczy Prywatno?ci mo?na znale?? na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

      Co wi?cej, z wi???cego arbitra?u mo?na skorzysta? wy??cznie w celu zagwarantowania, ?e firma Gilead przestrzega praktyk dotycz?cych post?powania z danymi uj?tymi w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci. Na mocy niniejszego punktu nie s? dost?pne ?adne inne ?rodki prawne w drodze arbitra?u.

      Dane kontaktowe

      Wszelkie pytania lub w?tpliwo?ci dotycz?ce post?powania z Danymi osobowymi przez firm? Gilead lub dotycz?ce odwo?ania zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie Państwa Danych osobowych nale?y kierowa? e-mailem na adres privacy@gilead.com.

      Wszelkie wnioski o rezygnacj? z otrzymywania komunikatów od firmy Gilead w przysz?o?ci lub o rezygnacj? z udzia?u w konkretnym programie firmy Gilead nale?y kierowa? do firmy Gilead e-mailem na adres privacy@gilead.com lub telefonicznie pod numer +1 (800) GILEAD5 lub +1 (650) 522-5775.

      Ewentualnie mo?na wys?a? list na poni?szy adres:

      Gilead Sciences, Inc.
      Attn: Privacy
      333 Lakeside Drive
      Foster City, CA 94404
      USA

      Wszelkie wiadomo?ci do firmy Gilead winny zawiera? imi?, nazwisko i dane kontaktowe osoby (takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny) oraz szczegó?owe uzasadnienie ??dania. ??dania sk?adane w wiadomo?ci e-mail dotycz?ce usuni?cia, zmiany lub poprawienia Danych osobowych winny zawiera? dopisek ???danie usuni?cia” lub ???danie zmiany/poprawienia”, w zale?no?ci od sytuacji, w tytule wiadomo?ci e-mail. Firma Gilead do?o?y wszelkich starań, aby odpowiedzie? na wszystkie uzasadnione ??dania w odpowiednim czasie, a w ka?dym razie w terminach okre?lonych przez obowi?zuj?ce prawo lokalne.

      Zmiany O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci firmy Gilead

      Firma Gilead zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci w celu odzwierciedlenia post?pu technologicznego oraz zmian prawnych i regulacyjnych, a tak?e praktyk biznesowych firmy Gilead, z zastrze?eniem obowi?zuj?cego prawa. Je?eli firma Gilead zmieni swoje praktyki w zakresie prywatno?ci, zaktualizowana wersja niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci b?dzie odzwierciedla?a te zmiany. Firma Gilead powiadomi o tych zmianach, aktualizuj?c dat? wej?cia w ?ycie wskazan? w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci. Państwa obowi?zkiem jest cz?ste sprawdzanie niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci w celu zapoznania si? z wszelkimi zmianami. Państwa dalsze kontakty z firm? Gilead w zakresie dzia?ań uj?tych powy?ej b?d? podlega? obowi?zuj?cemu w danym czasie O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.

      Dodatek na potrzeby UE

      W przypadku osób b?d?cych obywatelami UE lub uzyskuj?cych dost?p do Witryn Gilead na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oprócz powy?szych postanowień zastosowanie mo?e mie? niniejszy Dodatek.

      Państwa Dane osobowe mog? by? przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi powy?ej celami. Firma Gilead wdro?y stosowne ?rodki umowne (w tym swój certyfikat Tarczy Prywatno?ci i standardowe klauzule ochrony danych, których egzemplarz mo?na uzyska?, kontaktuj?c si? z privacy@gilead.com), aby zagwarantowa?, ?e odpowiednie spó?ki Gilead i osoby trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewni? odpowiedni stopień ochrony Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym powiadomieniem i wymogami prawnymi.

      Do przetwarzania Danych osobowych dotycz?cych Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma Gilead wyznaczy?a inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem europejskich przepisów dotycz?cych ochrony danych, z którym mo?na si? skontaktowa? pod adresem dpo@gilead.com w przypadku pytań lub w?tpliwo?ci dotycz?cych przetwarzania swoich Danych osobowych.

      Je?eli przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez firm? Gilead jest uj?te w przepisach UE, mog? Państwo tak?e z?o?y? skarg? do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania. Nazw? i dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego mo?na znale?? na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

      Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2018 r.

      欧美牲交aⅴ人妖