<pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"></del></pre>

     <pre id="9vxtt"></pre><pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"><dfn id="9vxtt"></dfn></del></pre>
     <pre id="9vxtt"></pre>
     <pre id="9vxtt"><b id="9vxtt"><thead id="9vxtt"></thead></b></pre>

      Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του τη? Gilead

      Κατ? τη συν?θη πορε?α των εργασι?ν τη?, η Gilead Sciences, Inc., συμπεριλαμβανομ?νων των πλ?ρω? ελεγχ?μενων θυγατρικ?ν και των διαδ?χων τη? (που αναφ?ρονται συλλ?βδην ω? ?Gilead?), αλληλεπιδρ? και επικοινωνε? ?μεσα με επαγγελματ?ε? υγε?α?, πελ?τε?, συμμετ?χοντε? σε κλινικ?? δοκιμ??, καταναλωτ??, επιχειρηματικο?? ετα?ρου?, κανονιστικ?? αρχ?? και ?λλου?. Μ?σω αυτ?ν των αλληλεπιδρ?σεων και επικοινωνι?ν, μπορε? να παρ?χονται προσωπικ?? πληροφορ?ε? στη Gilead και να υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α ηλεκτρονικ? ?/και μη αυτ?ματα. Η Gilead σ?βεται το ιδιωτικ? απ?ρρητο και εκτιμ? την εμπιστοσ?νη των εν λ?γω ατ?μων. Η παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του καθορ?ζει τι? αρχ?? ιδιωτικο? απορρ?του τη? Gilead σε σχ?ση με τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε?, συμπεριλαμβανομ?νων των διαδικασι?ν ιδιωτικο? απορρ?του και των τεχνικ?ν μ?τρων ασφαλε?α? που ακολουθε? η Gilead κατ? τη συν?θη πορε?α των επιχειρ?σε?ν τη? για να διατηρ?σει τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? ιδιωτικ?? και ασφαλε??.

      Η Gilead συμμετ?χει και στα δ?ο πλα?σια Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του ΕΕ - ΗΠΑ και Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του ΗΠΑ-Ελβετ?α?. Η Gilead αναγνωρ?ζει τη δ?σμευσ? τη? να συμμορφ?νεται με την Ασπ?δα Ιδιωτικο? Απορρ?του ΕΕ - ΗΠΑ και τι? Αρχ?? τη? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του ΗΠΑ-Ελβετ?α? (?Αρχ???) για ?λε? τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που λαμβ?νονται απ? την ΕΕ ? την Ελβετ?α, οι οπο?ε? παρασχ?θηκαν β?σει τη? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του. Η Gilead θα συλλ?ξει, χρησιμοποι?σει και γνωστοποι?σει Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που λαμβ?νει απ? την ΕΕ ? την Ελβετ?α μ?νο σ?μφωνα με τι? αρχ?? που περιγρ?φονται στην παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του, τι? προαναφερθε?σε? Αρχ?? τη? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του και τι? νομικ?? απαιτ?σει?. Για σκοπο?? επιβολ?? τη? συμμ?ρφωση? με την Ασπ?δα Ιδιωτικο? Απορρ?του, η Gilead αναγνωρ?ζει ?τι υπ?κειται στι? εξουσ?ε? ?ρευνα? και επιβολ?? τη? Ομοσπονδιακ?? Επιτροπ?? Εμπορ?ου (FTC) των ΗΠΑ.

      Πεδ?ο εφαρμογ??

      Πεδ?ο εφαρμογ??

      Η παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του ισχ?ει για τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που λαμβ?νει η Gilead (συμπεριλαμβανομ?νων των Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν που λαμβ?νουν τρ?τοι οργανισμο? ? ?τομα που ενεργο?ν ω? Πρ?κτορε? τη? Gilead) απ? επαγγελματ?ε? υγε?α?, πελ?τε?, συμμετ?χοντε? σε κλινικ?? δοκιμ??, καταναλωτ??, επιχειρηματικο?? ετα?ρου? και ?λλα ?τομα. συμπεριλαμβανομ?νων των ηλεκτρονικ?ν και ?ντυπων, στα πλα?σια των επιχειρηματικ?ν δραστηριοτ?των τη? Gilead. Οι τ?ποι των τρ?των οργανισμ?ν περιλαμβ?νουν θυγατρικ?? τη? Gilead και επιχειρηματικο?? ετα?ρου?, η τρ?χουσα λ?στα των οπο?ων ε?ναι διαθ?σιμη κατ?πιν αιτ?ματο?.

      Ορισμο?

      Για του? σκοπο?? τη? παρο?σα? Δ?λωση? Ιδιωτικο? Απορρ?του, ισχ?ουν οι ακ?λουθοι ορισμο?:

      ?Συνεργ?τη?? σημα?νει οποιοδ?ποτε τρ?το μ?ρο? που βρ?σκεται υπ? κοιν? ?λεγχο με τη Gilead.

      ?Πρ?κτορα?? ε?ναι οποιοσδ?ποτε τρ?το? που εκπροσωπε? και ενεργε? για την Gilead σ?μφωνα με μια δε?ντω? υπογεγραμμ?νη σ?μβαση ? ε?ναι ?λλω? δε?ντω? εξουσιοδοτημ?νο? απ? την Gilead να εκτελε? μια τ?τοια εκπροσ?πηση και τι? αν?λογε? πρ?ξει?.

      ?Π?ροχο? Υπηρεσι?ν? ε?ναι οποιοσδ?ποτε σ?μβουλο? και εργολ?βο? (συμπεριλαμβανομ?νων των ?κτακτων υπαλλ?λων) για τον οπο?ο η Gilead διαθ?τει Προσωπικ?? Πληροφορ?ε?, ο οπο?ο? παρ?χει ? ?χει παρ?σχει συμβουλευτικ?? ? συμβεβλημ?νε? υπηρεσ?ε? στην Gilead.

      ?Gilead? ε?ναι η Gilead Sciences, Inc., οι δι?δοχο? τη? και οι θυγατρικ?? τη?.

      ?Ιστ?τοποι τη? Gilead? ε?ναι οι ιστ?τοποι που ελ?γχονται απ? την Gilead και υπ?κεινται στην Πολιτικ? Ιδιωτικο? Απορρ?του των Ιστ?τοπων τη? Gilead.

      ?Προσωπικ?? Πληροφορ?ε?? ε?ναι οποιεσδ?ποτε πληροφορ?ε? ? σ?νολο πληροφορι?ν που σχετ?ζονται με ?να Υποκε?μενο Δεδομ?νων. Η αναγν?ριση εν?? ατ?μου μπορε? να ε?ναι ?μεση ? ?μμεση και μπορε? να γ?νει απ? ? για λογαριασμ? τη? Gilead.

      ?Ψευδωνυμοπο?ηση? ε?ναι η επεξεργασ?α Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν με τ?τοιο τρ?πο ?στε οι εν λ?γω πληροφορ?ε? να μην μπορο?ν πλ?ον να αποδ?δονται σε ?να συγκεκριμ?νο Υποκε?μενο Δεδομ?νων χωρ?? τη χρ?ση πρ?σθετων πληροφορι?ν, υπ? την προ?π?θεση ?τι αυτ?? οι πρ?σθετε? πληροφορ?ε? τηρο?νται χωριστ? και υπ?κεινται σε τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα, για να διασφαλιστε? ?τι οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? (ΠΠ) δεν αποδ?δονται σε ?να Υποκε?μενο Δεδομ?νων.

      ?Αρχ??? ε?ναι οι Αρχ?? τη? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του ΕΕ-ΗΠΑ και τη? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του ΗΠΑ-Ελβετ?α?.

      ?Ευα?σθητε? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? (ΕΠΠ)? ε?ναι ?να υποσ?νολο Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν (ΠΠ) (παρ?μοιων με τα Ευα?σθητα Προσωπικ? Δεδομ?να ?πω? ορ?ζονται απ? την ΕΕ, με πρ?σθετα χαρακτηριστικ?). Οι ΕΠΠ περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? που γνωστοποιο?ν μοναδικ? κρατικ? αναγνωριστικ? στοιχε?α, οικονομικ?? πληροφορ?ε?, φυλετικ?? ? εθνοτικ?? καταγωγ??, πολιτικ?? απ?ψει?, θρησκευτικ?? ? φιλοσοφικ?? πεποιθ?σει?, συμμετοχ? σε συνδικαλιστικ?? οργαν?σει?, γενετικ? δεδομ?να, βιομετρικ? δεδομ?να, δεδομ?να σχετικ? με την υγε?α, τη σεξουαλικ? ζω? ? τον γενετ?σιο προσανατολισμ?, ? οποιεσδ?ποτε ποινικ?? παραβ?σει? (κατ' ισχυρισμ? ? ?λλω?).

      Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του τη? Gilead

      Κοινοπο?ηση:

      Η συλλογ?, επεξεργασ?α, αποθ?κευση, χρ?ση και γνωστοπο?ηση Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν στο επιχειρηματικ? πλα?σιο ε?ναι απαρα?τητη για τη διεξαγωγ? πολλ?ν επιχειρηματικ?ν λειτουργι?ν τη? Gilead. Η Gilead μπορε? να συλλ?γει, να επεξεργ?ζεται, να αποθηκε?ει, να χρησιμοποιε? και να γνωστοποιε? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? απ? ιδι?τε? ?μεσα ?/και απ? τρ?του?, σ?μφωνα με το ισχ?ον δ?καιο.

      ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

      Η Gilead επεξεργ?ζεται τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? ?που παρ?χετε τη συγκατ?θεσ? σα? να το πρ?ξουμε. Ωστ?σο, υπ?ρχουν ορισμ?νε? περιπτ?σει? ?που η Gilead δεν απαιτε? τη συγκατ?θεσ? σα? για να εμπλακε? στην επεξεργασ?α ? γνωστοπο?ηση Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν. Η Gilead δεν μπορε? να ζητ?σει τη συγκατ?θεσ? σα? για την επεξεργασ?α ? τη μεταφορ? Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν για του? εν λ?γω σκοπο??, οι οπο?οι ?χουν θεσμοθετημ?νη β?ση, ?πω?:

      • Η μεταφορ? ? η επεξεργασ?α ε?ναι αναγκα?α για την εκτ?λεση μια? σ?μβαση? μεταξ? εσ?? και τη? Gilead (? μια? απ? τι? θυγατρικ?? τη?)·
      • Η μεταφορ? ? η επεξεργασ?α ε?ναι αναγκα?α για την εκτ?λεση μια? σ?μβαση?, που συν?πτεται προ? το συμφ?ρον σα?, μεταξ? τη? Gilead (? μια? απ? τι? θυγατρικ?? τη?) και εν?? τρ?του μ?ρου?·
      • Η μεταφορ? ? επεξεργασ?α ε?ναι αναγκα?α ? απαιτε?ται εκ του ν?μου, με β?ση σημαντικο?? λ?γου? δημοσ?ου συμφ?ροντο?, για την καθι?ρωση, την ?σκηση ? την υπερ?σπιση νομικ?ν αγωγ?ν ? την προστασ?α των ζωτικ?ν συμφερ?ντων σα? ?
      • Η μεταφορ? ? η επεξεργασ?α απαιτο?νται απ? το ισχ?ον δ?καιο.

      Η Gilead συλλ?γει, χρησιμοποιε? και γνωστοποιε? τι? Προσωπικ?? σα? Πληροφορ?ε? κατ? τη συν?θη πορε?α των εργασι?ν τη? για του? ακ?λουθου? σκοπο??:

      • Την καθι?ρωση και διατ?ρηση τη? επικοινων?α? μαζ? σα?·
      • ?που ?χετε ζητ?σει συμμετοχ? σε μια κλινικ? δοκιμ? με την Gilead ? ?ναν απ? του? ετα?ρου? τη? Gilead·
      • Συστ?ματα διαχε?ριση? ασθενει?ν, εκπα?δευση? ? υποστ?ριξη? αποφ?σεων που σχετ?ζονται με τη χρ?ση προ??ντων ? υπηρεσι?ν τη? Gilead·
      • Σε περιπτ?σει? ?που ζητ?σατε μια υπηρεσ?α απ? τη Gilead, που σα? βοηθ? στη συμπλ?ρωση τη? α?τησ?? σα?, την αξιολ?γηση τη? επιλεξιμ?τητ?? σα? για οποιαδ?ποτε τ?τοια αιτηθε?σα υπηρεσ?α, την επεξεργασ?α και τη συντ?ρηση τη? υπηρεσ?α?, ?πω? και οποιαδ?ποτε σχετικ? αναν?ωση τη? εν λ?γω υπηρεσ?α?·
      • Κατ? την ανταπ?κριση στα ερωτ?ματ? σα? σχετικ? με αιτ?σει?, δοκιμ?? και ?λλε? υπηρεσ?ε?·
      • Για την κατ?θεση προτ?σεων για μελλοντικ?? αν?γκε? υπηρεσι?ν·
      • Για να επιτρ?πουμε σε συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? μα? να σα? ενημερ?νουν για ορισμ?να προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρονται απ? τι? συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? μα?·
      • Για την επεξεργασ?α συναλλαγ?ν μ?σω παρ?χων υπηρεσι?ν·
      • Για την τ?ρηση των νομικ?ν και κανονιστικ?ν απαιτ?σεων και των απαιτ?σεων ασφαλε?α? και επεξεργασ?α?·
      • Για την προστασ?α απ? απ?τε?, ?ποπτε? ? ?λλε? παρ?νομε? δραστηρι?τητε? και
      • Για τη σ?νταξη στατιστικ?ν στοιχε?ων για την αν?λυση των ιστ?τοπων και των επιχειρ?σε?ν μα?.

      ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

      ?ταν αλληλεπιδρ?τε με τη Gilead, μπορε?τε να επιλ?ξετε να μα? παρ?σχετε πληροφορ?ε? που θα μα? βοηθ?σουν να εξυπηρετ?σουμε τι? αν?γκε? σα?. Οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που συλλ?γουμε εξαρτ?νται απ? τον τρ?πο με τον οπο?ο επιλ?γετε να αλληλεπιδρ?τε με την Gilead.

      ?που συμμετ?χετε σε Κλινικ?? Δοκιμ??

      Ε?ν συμμετ?χετε σε μια κλινικ? δοκιμ? με τη Gilead ? ?ναν απ? του? συνεργ?τε? μα?, θα συλλ?ξουμε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? για εσ??, ?πω? ε?ναι απαρα?τητο για την εκπλ?ρωση του σκοπο? τη? κλινικ?? δοκιμ??. Αυτ? μπορε? να περιλαμβ?νει ΕΠΠ, ?πω? βιολογικ?? και ιατρικ?? πληροφορ?ε? για εσ??. Ωστ?σο, ?πω? απαιτε?ται απ? τι? Αρχ??, οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? θα ψευδωνυμοποιηθο?ν, κατ? περ?πτωση, τ?σο για την προστασ?α του ιδιωτικο? σα? απορρ?του, ?σο και για τη διατ?ρηση τη? ακεραι?τητα? τη? κλινικ?? δοκιμ??.

      ?που ζητ?τε πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? υπηρεσ?ε? μα?

      Ε?ν ζητ?σετε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? υπηρεσ?ε? μα?, σα? ζητ?με να υποβ?λετε το ?νομα, τη διε?θυνση email σα?, το ?νομα του οργανισμο? σα? και τη χ?ρα στην οπο?α βρ?σκεστε, ?στε να σα? στε?λουμε το υλικ? που ζητ?σατε και να μα? δ?σετε τη δυνατ?τητα να προσδιορ?σουμε ε?ν ?χετε μια υφιστ?μενη σχ?ση με τη Gilead.

      ?που εγγραφε?τε μαζ? μα? ?/και ζητ?σετε υπηρεσ?ε?

      Ε?ν εγγραφε?τε μαζ? μα? ? ζητ?σετε μια υπηρεσ?α διαθ?σιμη στον Ιστ?τοπο, μπορε? να σα? ζητ?σουμε το ?νομα, τη διε?θυνση email, τη χ?ρα, τον αριθμ? τηλεφ?νου και το λ?γο τη? επικοινων?α? σα?, ?πω? και πληροφορ?ε? σχετικ? με τη θ?ση, τον οργανισμ? και ?λλε? πληροφορ?ε? που ε?ναι ε?λογα απαρα?τητε? για να σα? παρ?χουμε την υπηρεσ?α. Στο ?ντυπο υποβολ?? δεδομ?νων, θα υποδε?ξουμε με αστερ?σκο ποιε? πληροφορ?ε? ε?ναι προαιρετικ?? και ποιε? πληροφορ?ε? ε?ναι υποχρεωτικ??. Αυτ?? οι πληροφορ?ε? μπορε? να περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? που παρ?χετε σε αιτ?σει? ? σε ?λλε? μορφ??, που μπορε? να περιλαμβ?νουν το ?νομα, τη διε?θυνση, τη διε?θυνση email σα? και τα στοιχε?α πληρωμ??.

      Μεμονωμ?να ?τομα δεν θα πρ?πει να παρ?χουν στην Gilead οποιεσδ?ποτε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που δεν ζητ?θηκαν ρητ?. ?ταν η Gilead λαμβ?νει Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? απ? τι? θυγατρικ??, τι? συνεργαζ?μενε? ? ?λλε? οντ?τητ?? τη?, θα χρησιμοποιε? ? θα γνωστοποιε? τι? εν λ?γω Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σ?μφωνα με τι? παραπ?νω διαδικασ?ε?.

      Η Gilead μπορε? να ενοποι?σει ? να συγκεντρ?σει Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σε μη αναγνωρ?σιμη μορφ? (αν?νυμα/ψευδωνυμοποιημ?να δεδομ?να) για να βοηθ?σει τη Gilead να βελτι?σει το σχεδιασμ? και τι? υπηρεσ?ε? του προ??ντο?, να ενισχ?σει τι? ερευνητικ?? δραστηρι?τητε? τη? Gilead και να διευκολ?νει ?λλε? επιχειρηματικ?? λειτουργ?ε?.

      ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ

      Δεν γνωστοποιο?με οποιεσδ?ποτε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σχετικ? με εσ?? σε οποιαδ?ποτε τρ?τα μ?ρη, εκτ?? απ? τι? περιπτ?σει? που αναφ?ρονται στην παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του ? ?πω? κοινοποιε?ται σε εσ?? ? ?πω? επιτρ?πεται ?λλω? απ? το ν?μο ? ?χει εγκριθε? απ? εσ??.

      Γενικ?

      Τα τρ?τα μ?ρη στα οπο?α γνωστοποιο?με πληροφορ?ε?. υποχρεο?νται απ? το ν?μο και τι? συμβατικ?? δεσμε?σει? να διατηρο?ν τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σα? εμπιστευτικ?? και ασφαλε?? και να τι? χρησιμοποιο?ν και γνωστοποιο?ν για σκοπο?? για του? οπο?ου? ?να ε?λογο πρ?σωπο θα ?κρινε κατ?λληλο υπ? τι? συγκεκριμ?νε? περιστ?σει?, σ?μφωνα με ?λου? του? ισχ?οντε? ν?μου?, οι οπο?οι σκοπο? ε?ναι οι εξ??:

      • ?πω? ε?ναι απαρα?τητο για την εκπλ?ρωση μια? κλινικ?? δοκιμ?? στην οπο?α ε?στε συμμετ?χων·
      • Για την παροχ? των προ??ντων και υπηρεσι?ν που ?χετε ζητ?σει απ? εμ??·
      • Για να ενημερ?νουμε ? να επιτρ?πουμε στι? συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? μα? να σα? ενημερ?νουν για ορισμ?να προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρονται απ? τι? συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? μα?·
      • Για νομικο??, κανονιστικο?? και συναφε?? σκοπο?? και
      • Για την επεξεργασ?α συναλλαγ?ν μ?σω παρ?χων υπηρεσι?ν επεξεργασ?α? δεδομ?νων.

      Ε?ν αυτ? τα τρ?τα μ?ρη θ?λουν να χρησιμοποι?σουν τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σα? για οποιονδ?ποτε ?λλο σκοπ?, θα ?χουν νομικ? υποχρ?ωση να σα? ενημερ?σουν για αυτ? και ε?ν απαιτε?ται, να λαμβ?νουν τη συγκατ?θεσ? σα?. Επικοινων?στε μαζ? μα? στο privacy@gilead.com για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με αυτ? τα τρ?τα μ?ρη.

      Κοιν? χρ?ση συνεργαζ?μενων εταιρει?ν

      Κατ? τη συν?θη πορε?α τη? εκτ?λεση? υπηρεσι?ν για του? πελ?τε? μα?, οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? μπορε? να μοιρ?ζονται εντ?? τη? Gilead και των συνεργαζ?μενων εταιρει?ν τη? για ερευνητικο?? και στατιστικο?? σκοπο??, σκοπο?? ασφ?λεια? και αποτελεσματικ?τητα? φαρμ?κων, διαχε?ριση? ασθενει?ν, διαχε?ριση? συστημ?των και για την πρ?ληψη ? τον εντοπισμ? εγκλημ?των ? για οποιονδ?ποτε ?λλο σκοπ? που καθορ?ζεται στην παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του.

      Π?ροχοι υπηρεσι?ν

      Επειδ? ορισμ?νοι π?ροχοι υπηρεσι?ν που χρησιμοποιο?με για την επ?τευξη των προαναφερθ?ντων σκοπ?ν βρ?σκονται σε ?λλε? χ?ρε? εκτ?? απ? τη δικ? σα?, οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σα? θα υποβληθο?ν σε επεξεργασ?α και θα αποθηκευτο?ν σε αυτ?? τι? ?λλε? χ?ρε? και οι κυβερν?σει?, τα δικαστ?ρια ? οι αρχ?? επιβολ?? του ν?μου ? οι κανονιστικο? οργανισμο? μπορε? να ε?ναι σε θ?ση να λ?βουν γνωστοπο?ηση των Προσωπικ?ν σα? Πληροφορι?ν σ?μφωνα με του? τοπικο?? ν?μου?.

      Επιχειρηματικ?? Συναλλαγ??

      Καθ?? συνεχ?ζουμε να αναπτ?σσουμε τι? επιχειρ?σει? μα?, μπορε? να πουλ?σουμε ? να αγορ?σουμε περιουσιακ? στοιχε?α. Σε τ?τοιε? συναλλαγ??, οι πληροφορ?ε? χρ?στη, συμπεριλαμβανομ?νων των Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν, ε?ναι γενικ? ?να απ? τα μεταβιβαζ?μενα περιουσιακ? στοιχε?α τη? επιχε?ρηση?. Επ?ση?, ε?ν αποκτ?θηκε η ?δια η Gilead ? ουσιαστικ? ?λα τα περιουσιακ? στοιχε?α τη? Gilead, οι Προσωπικ?? σα? Πληροφορ?ε? μπορε? να ε?ναι ?να απ? τα μεταβιβαζ?μενα περιουσιακ? στοιχε?α. Συνεπ??, μπορε? να γνωστοποι?σουμε ?/και να μεταφ?ρουμε τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σα? σε τρ?του? σε αυτ?? τι? περιπτ?σει?.

      ?λλε? νομικ? απαιτο?μενε? γνωστοποι?σει?

      Η Gilead διατηρε? το δικα?ωμα να γνωστοποιε? χωρ?? προηγο?μενη ?δει? σα? οποιεσδ?ποτε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σχετικ? με εσ?? ? τη χρ?ση αυτο? του Ιστ?τοπου, ε?ν η Gilead πιστε?ει, καλ? τη π?στει, ?τι η εν λ?γω εν?ργεια ε?ναι απαρα?τητη για: (α) να προστατε?ει και να υπερασπ?ζεται τα δικαι?ματα, την ιδιοκτησ?α ? την ασφ?λεια τη? Gilead, των υπαλλ?λων, ?λλων χρηστ?ν αυτο? του Ιστ?τοπου ? του κοινο?, (β) επιβ?λλει του? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει? που ισχ?ουν για τη χρ?ση αυτο? του Ιστ?τοπου, (γ) ?πω? απαιτε?ται απ? ?να νομικ? ?γκυρο α?τημα μια? αρμ?δια? κρατικ?? αρχ?? ?/και για να συμμορφωθε? με μια δικαστικ? διαδικασ?α, δικαστικ? απ?φαση ? νομικ? διαδικασ?α ? (δ) για να απαντ?σει σε ισχυρισμο?? ?τι οποιοδ?ποτε περιεχ?μενο παραβι?ζει τα δικαι?ματα τρ?των. Μπορε? επ?ση? να γνωστοποι?σουμε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? ?πω? κρ?νουμε αναγκα?ο για να ικανοποι?σουμε οποιοδ?ποτε ισχ?ον δ?καιο, κανονισμ?, νομικ? διαδικασ?α ? κρατικ? α?τημα.

      Επιλογ?:

      ?που η Gilead βασ?ζεται στη συνα?νεση για δ?καιη και ν?μιμη επεξεργασ?α Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν, η δυνατ?τητα συνα?νεση? θα δοθε? πριν απ? τη συλλογ? των εν λ?γω Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν. Η συγκατ?θεσ? σα? μπορε? να δοθε? μ?σω του εξουσιοδοτημ?νου αντιπροσ?που σα?, ?πω? ε?ναι ο ν?μιμο? κηδεμ?να?, ο πρ?κτορα? ? ο κ?τοχο? πληρεξουσ?ου σα?. ?που η Gilead βασ?ζεται σε συγκατ?θεση, θα δικαιο?στε να ανακαλ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? σε οποιαδ?ποτε στιγμ?.

      Για τι? ΕΠΠ, η Gilead θα παρ?σχει σε ?τομα τη δυνατ?τητα να εγκρ?νουν και να συναιν?σουν θετικ? και ρητ? στη συλλογ?, επεξεργασ?α, μεταβ?βαση ? γνωστοπο?ηση των ΕΠΠ του? σε ?ναν τρ?το μη Πρ?κτορα ? στη χρ?ση των ΕΠΠ του? για ?λλο σκοπ? εκτ?? απ? αυτ?ν για τον οπο?ο το ?τομο παρε?χε τη συγκατ?θεσ? του αρχικ?.

      Η Gilead δεν θα γνωστοποι?σει τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σα? σε τρ?του?, εκτ?? ε?ν ορ?ζεται διαφορετικ? στην παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του ? ?χει κοινοποιηθε? διαφορετικ? σε εσ??.

      Η Gilead διατηρε? διακομιστ?? και ?λλε? εγκαταστ?σει? αποθ?κευση? στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, την ΕΕ και την Ασ?α. Η Gilead μπορε? να μεταβιβ?σει Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? εκτ?? τη? χ?ρα? προ?λευσ?? του? για του? σκοπο?? και με τον τρ?πο που περιγρ?φεται παραπ?νω, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? επεξεργασ?α? και τη? αποθ?κευση? απ? παρ?χου? υπηρεσι?ν και συνεργατ?ν σχετικ? με αυτο?? του? σκοπο??. Σε ?λε? τι? περιπτ?σει?, η Gilead λαμβ?νει ε?λογα μ?τρα για να διασφαλ?σει ?τι προστατε?εται το ιδιωτικ? απ?ρρητ? σα?. Τα εν λ?γω β?ματα περιλαμβ?νουν, χωρ?? περιορισμ?: την υλοπο?ηση τη? προστασ?α? του ιδιωτικο? απορρ?του, του? ελ?γχου? ασφαλε?α? και του? συμβατικο?? ελ?γχου?, ?πω? και τα β?ματα που αναφ?ρονται παραπ?νω, ?πω? απαιτε?ται απ? το ισχ?ον δ?καιο. Σε περ?πτωση που αποστ?λλονται οποιεσδ?ποτε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? εκτ?? τη? χ?ρα? εν?? ατ?μου, υπ?κεινται στου? ν?μου? τη? χ?ρα? στην οπο?α διατηρο?νται και μπορε? να υπ?κεινται σε γνωστοπο?ηση προ? τι? κυβερν?σει?, τα δικαστ?ρια ? τι? υπηρεσ?ε? επιβολ?? του ν?μου ? του? κανονιστικο?? οργανισμο?? μια? τ?τοια? ?λλη? χ?ρα?, σ?μφωνα με του? ν?μου? τη? εν λ?γω χ?ρα?, σε συν?πεια με τι? Αρχ??.

      Λογοδοσ?α για επακ?λουθε? μεταφορ??: Η Gilead θα λ?βει διαβεβαι?σει? απ? του? Παρ?χου? Υπηρεσι?ν και τι? συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? τη? ?τι θα διασφαλ?σουν τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σ?μφωνα με αυτ? τη Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του. ?να παρ?δειγμα κατ?λληλων διαβεβαι?σεων που μπορε? να παρ?χονται απ? Παρ?χου? Υπηρεσι?ν και Συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? περιλαμβ?νει μια συμβατικ? υποχρ?ωση ?τι παρ?χουν τουλ?χιστον το ?διο επ?πεδο προστασ?α? με εκε?νο που απαιτε?ται απ? τι? αρχ?? ιδιωτικο? απορρ?του τη? Gilead που ορ?ζονται στην παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του. ?που η Gilead γνωρ?ζει ?τι ?να? Π?ροχο? Υπηρεσι?ν ? μια Συνεργαζ?μενη εταιρε?α χρησιμοποιε? ? γνωστοποιε? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? με τρ?πο αντ?θετο προ? την παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του, η Gilead θα λ?βει τα κατ?λληλα μ?τρα για την πρ?ληψη ? τη διακοπ? τη? χρ?ση? ? τη? γνωστοπο?ηση?. Η Gilead συμμορφ?νεται επ?ση? με την Αρχ? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του σχετικ? με τη νομικ? ευθ?νη για επακ?λουθε? μεταφορ??.

      Ασφ?λεια

      Η Gilead ?χει εφαρμ?σει ε?λογου? φυσικο??, τεχνικο?? και διαχειριστικο?? ελ?γχου? και διασφαλ?σει? για να προστατε?σει τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? σα? απ? μη εξουσιοδοτημ?νη πρ?σβαση, γνωστοπο?ηση, τροποπο?ηση και καταστροφ?. Τα εν λ?γω μ?τρα μπορε? να περιλαμβ?νουν, χωρ?? περιορισμ?: την κρυπτογρ?φηση των επικοινωνι?ν μ?σω SSL, την κρυπτογρ?φηση πληροφορι?ν κατ? την αποθ?κευση, τα προγρ?μματα firewall, του? ελ?γχου? πρ?σβαση?, τον διαχωρισμ? καθηκ?ντων και παρ?μοια πρωτ?κολλα ασφαλε?α?.

      Η πρ?σβαση σε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? περιορ?ζεται σε ?ναν περιορισμ?νο αριθμ? υπαλλ?λων τη? Gilead, των οπο?ων τα καθ?κοντα απαιτο?ν ε?λογα τ?τοιε? πληροφορ?ε?, Πρ?κτορε? με του? οπο?ου? η Gilead συν?πτει συμβ?σει? για τη διεξαγωγ? επιχειρηματικ?ν δραστηριοτ?των για τη Gilead και με τη συγκατ?θεση εν?? ατ?μου, ορισμ?νε? εταιρε?ε? με τι? οπο?ε? η Gilead μπορε? να διεξ?γει κοιν? προγρ?μματα. Η Gilead εκπαιδε?ει του? υπαλλ?λου? τη? σχετικ? με τη σημασ?α του ιδιωτικο? απορρ?του και τον τρ?πο χειρισμο? και διαχε?ριση? των Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν κατ?λληλα και με ασφ?λεια. Οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που διαχειρ?ζονται οι Πρ?κτορε? ? οι εταιρε?ε? με τι? οπο?ε? η Gilead μπορε? να διεξ?γει κοιν? προγρ?μματα δι?πονται απ? αυτ? τη Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του και τι? Αρχ??.

      Ακεραι?τητα Δεδομ?νων και Περιορισμ?? Σκοπο?

      Η Gilead θα χρησιμοποιε? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? μ?νο με τρ?που? που ε?ναι συμβατο? με του? σκοπο?? για του? οπο?ου? συλλ?χθηκαν ? για του? οπο?ου? ?χει συναιν?σει το ?τομο. Η Gilead θα λ?βει τα κατ?λληλα μ?τρα για να διασφαλ?σει ?τι οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? ε?ναι σχετικ?? με την προοριζ?μενη χρ?ση του? και ε?ναι ακριβε??, πλ?ρει? και ενημερωμ?νε?. Η Gilead θα αποθηκε?ει Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? μ?νο για ?σο χρονικ? δι?στημα απαιτε?ται για την εκπλ?ρωση των σκοπ?ν για του? οπο?ου? ?χουν συλλεχθε?, με την επιφ?λαξη των ισχυουσ?ν περι?δων διατ?ρηση? δεδομ?νων που επιβ?λλονται στη Gilead απ? το ισχ?ον δ?καιο. Αυτ? μπορε? να σημα?νει ?τι οι Προσωπικ?? σα? Πληροφορ?ε? αποθηκε?ονται απ? την Gilead για αρκετ? χρ?νια, αν?λογα με το σκοπ? και την αν?γκη επεξεργασ?α? των εν λ?γω δεδομ?νων. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? περι?δου? διατ?ρηση? τη? Gilead για τι? Προσωπικ?? Πληροφορ?ε?, ανατρ?ξτε στην εν?τητα πληροφορι?ν επικοινων?α? που ακολουθε? παρακ?τω.

      Τα δικαι?ματ? σα?

      Σε περ?πτωση που τα ?τομα ?χουν δικαι?ματα β?σει των ν?μων που ισχ?ουν γι' αυτ? και κατ?πιν γραπτ?? α?τηση?, η Gilead θα παραχωρ?σει πρ?σβαση σε Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? που κατ?χει για τα εν λ?γω ?τομα, με την επιφ?λαξη οποιωνδ?ποτε νομικ?ν περιορισμ?ν. Επιπλ?ον, η Gilead θα επιτρ?ψει σε ?τομα να διορθ?σουν, να τροποποι?σουν ? να διαγρ?ψουν πληροφορ?ε? που αποδεικν?ονται ανακριβε?? ? ελλιπε?? ? να αντιταχθο?ν σε ορισμ?νε? μορφ?? επεξεργασ?α? των πληροφορι?ν ? τη φορητ?τητα των δεδομ?νων, υπ? ορισμ?νε? συνθ?κε? και σ?μφωνα με ορισμ?νε? εξαιρ?σει? που προβλ?πονται απ? το ν?μο. Η Gilead ενδ?χεται να μην μπορε? να συμμορφωθε? με ?να α?τημα ?που οι Προσωπικ?? Πληροφορ?ε? μπορε? να καταστρ?φηκαν, διαγρ?φηκαν ? να κατ?στησαν αν?νυμε? σ?μφωνα με τι? υποχρε?σει? και τι? πρακτικ?? διατ?ρηση? αρχε?ων τη? Gilead. Σε περ?πτωση που η Gilead δεν μπορε? να παρ?σχει σε ?να ?τομο πρ?σβαση στι? Προσωπικ?? του Πληροφορ?ε?, η Gilead θα προσπαθ?σει να παρ?σχει εξηγ?σει? στο εν λ?γω ?τομο, με την επιφ?λαξη οποιωνδ?ποτε νομικ?ν ? κανονιστικ?ν περιορισμ?ν.

      Προσφυγ?, Επιβολ? και Νομικ? Ευθ?νη
      Παρ?πονα Μεμονωμ?νων Ατ?μων

      Μεμονωμ?να ?τομα μπορο?ν να επικοινων?σουν με την Gilead σχετικ? με οποιαδ?ποτε ερ?τηση ? παρ?πονο σχετικ? με τη συλλογ?, επεξεργασ?α και μεταφορ? των Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν, συμπληρ?νοντα? τη Φ?ρμα Αιτημ?των Ιδιωτικο? Απορρ?του τη? Gilead και μ?σω email στο privacy@gilead.com). Η Gilead θα διερευν?σει αμ?σω? και θα απαντ?σει σε παρ?πονα εντ?? 45 ημερολογιακ?ν ημερ?ν απ? την παραλαβ? του?. Η Gilead θα προσπαθ?σει να επιλ?σει καταγγελ?ε?, αντιδικ?ε? και αιτ?ματα για αν?κληση συγκατ?θεση? σχετικ? με τη συλλογ?, επεξεργασ?α, μεταφορ? και γνωστοπο?ηση Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν σ?μφωνα με τι? αρχ?? που περι?χονται σε αυτ? τη Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του και τι? Αρχ??.

      Η Gilead θα διεξ?γει περιοδικο?? ελ?γχου? συμμ?ρφωση? των σχετικ?ν πρακτικ?ν τη? ιδιωτικο? απορρ?του για να επαληθε?σει την τ?ρηση τη? παρο?σα? Δ?λωση? Ιδιωτικο? Απορρ?του.

      Ανεξ?ρτητο? μηχανισμ?? προσφυγ??

      Ε?ν ?χετε ?να ζ?τημα περ? απορρ?του ? χρ?ση? δεδομ?νων που δεν ?χει επιλυθε? και του οπο?ου δεν ?χουμε επιληφθε? ικανοποιητικ?, επικοινων?στε με τον π?ροχ? μα? για την επ?λυση διαφορ?ν τρ?των στι? ΗΠΑ (χωρ?? χρ?ωση), την TRUSTe, στη διε?θυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

      Δεσμευτικ? Διαιτησ?α

      Σε περ?πτωση που δεν μπορε?τε να επιλ?σετε πλ?ρω? το παρ?πον? σα? μ?σω των παραπ?νω μηχανισμ?ν, ε?ναι πιθαν? να χρησιμοποι?σετε τη δεσμευτικ? διαιτησ?α ω? τελικ? λ?ση. Για να επικαλεστε?τε αυτ?ν την επιλογ? διαιτησ?α?, πρ?πει να εκτελ?σετε τα ακ?λουθα β?ματα πριν ξεκιν?σετε μια αξ?ωση διαιτησ?α?: (1) εγε?ρετε την προβαλλ?μενη παρ?βαση απευθε?α? στη Gilead και δ?στε μα? την ευκαιρ?α να απαντ?σουμε στο ζ?τημα εντ?? 45 ημερ?ν· (2) χρησιμοποι?στε τον ανεξ?ρτητο μηχανισμ? προσφυγ??, στην προκειμ?νη περ?πτωση την TRUSTe, που δεν σα? κοστ?ζει τ?ποτα και (3) εγε?ρετε το ζ?τημα στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων στο Υπουργε?ο Εμπορ?ου και δ?στε στο Υπουργε?ο Εμπορ?ου την ευκαιρ?α να καταβ?λει τι? β?λτιστε? προσπ?θει?? του για την επ?λυση του ζητ?ματο?.

      Αυτ? η επιλογ? διαιτησ?α? δεν μπορε? να επικληθε? ε?ν η ?δια ισχυριζ?μενη παραβ?αση (1) ?χει προηγουμ?νω? υποβληθε? σε δεσμευτικ? διαιτησ?α· (2) αποτ?λεσε το αντικε?μενο μια? οριστικ?? απ?φαση? που εκδ?θηκε σε μια δικαστικ? προσφυγ? στην οπο?α συμμετε?χατε ? (3) ?χει προηγουμ?νω? διευθετηθε? απ? εσ?? και εμ??. Επιπλ?ον, δεν μπορε?τε να επικαλεστε?τε αυτ?ν την επιλογ? ?ταν η Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων τη? χ?ρα? κατοικ?α? σα? ?χει ?δη αρμοδι?τητα να επιλ?σει το παρ?πονο ? την καταγγελ?α σα?.

      Μπορε?τε να ξεκιν?σετε μια υποχρεωτικ? διαιτησ?α, υποκε?μενη στι? προ?ποθ?σει? εκ των προτ?ρων διαιτησ?α? παραπ?νω, παραδ?δοντα? μια ?Κοινοπο?ηση? στον οργανισμ?. Η Κοινοπο?ηση θα περιλαμβ?νει μια περ?ληψη των μ?τρων που ελ?φθησαν για την επ?λυση του αιτ?ματο?, την περιγραφ? τη? φερ?μενη? παραβ?αση? και, κατ? την επιλογ? του ατ?μου, οποιαδ?ποτε δικαιολογητικ? ?γγραφα και υλικ? ?/και μια συζ?τηση του ν?μου σχετικ? με την κατ' ισχυρισμ? απα?τηση. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο επ?κληση? τη? διαιτησ?α? σ?μφωνα με το Πλα?σιο Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του, επισκεφθε?τε το https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

      Τ?λο?, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε μ?νο δεσμευτικ? διαιτησ?α για να διασφαλ?σετε ?τι η Gilead ακολουθε? τι? πρακτικ?? επεξεργασ?α? δεδομ?νων που ορ?ζονται σε αυτ? τη Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του. Καμ?α ?λλη μορφ? αποκατ?σταση? δεν ε?ναι διαθ?σιμη απ? οποιαδ?ποτε διαιτησ?α στο πλα?σιο αυτ?? τη? εν?τητα?.

      Πληροφορ?ε? επικοινων?α?

      Οποιεσδ?ποτε ερωτ?σει? ? ζητ?ματα σχετικ? με το χειρισμ? Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν απ? τη Gilead ? σχετικ? με την αν?κληση τη? συγκατ?θεση? για τη συλλογ?, επεξεργασ?α, μεταφορ? ? γνωστοπο?ηση των Προσωπικ?ν σα? Πληροφορι?ν θα πρ?πει να απευθ?νονται μ?σω email στο privacy@gilead.com.

      Οποιαδ?ποτε αιτ?ματα για εξα?ρεση απ? μελλοντικ?? επικοινων?ε? τη? Gilead ? για την εξα?ρεση απ? ?να συγκεκριμ?νο πρ?γραμμα τη? Gilead θα πρ?πει να απευθ?νονται στη Gilead μ?σω email στο privacy@gilead.com ? τηλεφωνικ? στο +1 (800) GILEAD5 +1 (800) GILEAD5 ? +1 (650) 522-5775+1 (650) 522-5775.

      Εναλλακτικ?, μπορε?τε να στε?λετε επιστολ? στην ακ?λουθη διε?θυνση:

      Gilead Sciences, Inc.
      Attn: Privacy
      333 Lakeside Drive
      Foster City, CA 94404
      USA

      ?λε? οι επικοινων?ε? με τη Gilead θα πρ?πει να περιλαμβ?νουν το ?νομα και τα στοιχε?α επικοινων?α? του ατ?μου (?πω? διε?θυνση email, αριθμ? τηλεφ?νου ? διε?θυνση αλληλογραφ?α?) και λεπτομερ? επεξ?γηση του αιτ?ματο?. Αιτ?ματα μ?σω email για τη διαγραφ?, τροποπο?ηση ? δι?ρθωση Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν θα πρ?πει να περιλαμβ?νουν τη φρ?ση ?Α?τημα διαγραφ??? ? ?Α?τημα τροποπο?ηση?/δι?ρθωση??, κατ? περ?πτωση, στη γραμμ? θ?ματο? του email. Η Gilead θα προσπαθ?σει να απαντ?σει σε ?λα τα ε?λογα αιτ?ματα εγκα?ρω? και, σε κ?θε περ?πτωση, εντ?? οποιωνδ?ποτε χρονικ?ν ορ?ων που προβλ?πονται απ? του? ισχ?οντε? τοπικο?? ν?μου?.

      Αλλαγ?? στι? Δηλ?σει? Ιδιωτικο? Απορρ?του

      Η Gilead διατηρε? το δικα?ωμα να τροποποιε? την παρο?σα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του κατ? καιρο??, ?στε να αντικατοπτρ?ζει τι? τεχνολογικ?? εξελ?ξει?, τι? νομικ?? και κανονιστικ?? αλλαγ?? και τι? επιχειρηματικ?? πρακτικ?? τη? Gilead, σ?μφωνα με του? ισχ?οντε? ν?μου?. Ε?ν η Gilead αλλ?ξει τι? πρακτικ?? ιδιωτικο? απορρ?του, μια ενημερωμ?νη ?κδοση αυτ?? τη? Δ?λωση? Ιδιωτικο? Απορρ?του θα αντικατοπτρ?ζει αυτ?? τι? αλλαγ??. Η Gilead θα παρ?χει κοινοπο?ηση για τ?τοιε? αλλαγ?? ενημερ?νοντα? την ημερομην?α ?ναρξη? ισχ?ο? που αναφ?ρεται σε αυτ? τη Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του. Αποτελε? δικ? σα? ευθ?νη να ελ?γχετε συχν? αυτ? τη Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του για να δε?τε οποιεσδ?ποτε τροποποι?σει?. Η συνεχιζ?μενη αλληλεπ?δραση με τη Gilead, στι? δραστηρι?τητε? που καλ?πτονται παραπ?νω, θα υπ?κειται στην τ?τε ισχ?ουσα Δ?λωση Ιδιωτικο? Απορρ?του.

      Συμπλ?ρωμα για την ΕΕ

      Ε?ν ε?στε πολ?τη? τη? ΕΕ ?/και ?χετε πρ?σβαση στου? Ιστ?τοπου? τη? Gilead στον Ευρωπα?κ? Οικονομικ? Χ?ρο, τ?τε αυτ? το Συμπλ?ρωμα μπορε? να ισχ?ει επιπλ?ον των παραπ?νω.
      Οι μεταφορ?? των Προσωπικ?ν σα? Πληροφορι?ν μπορε? να γ?νουν προ? οντ?τητε? που βρ?σκονται εκτ?? του Ευρωπα?κο? Οικονομικο? Χ?ρου, συμπεριλαμβανομ?νων των οντοτ?των που βρ?σκονται στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, για επεξεργασ?α συμβατ? με του? παραπ?νω σκοπο??. Η Gilead θα εφαρμ?σει τα κατ?λληλα συμβατικ? μ?τρα (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? πιστοπο?ηση? Ασπ?δα? Ιδιωτικο? Απορρ?του και των τυποποιημ?νων ρητρ?ν προστασ?α? δεδομ?νων, αντ?γραφο των οπο?ων μπορε?τε να αποκτ?σετε επικοινων?ντα? στο privacy@gilead.com) για να διασφαλ?σει ?τι οι σχετικ?? εταιρε?ε? τη? Gilead και τρ?τα μ?ρη εκτ?? του Ευρωπα?κο? Οικονομικο? Χ?ρου παρ?χουν επαρκ?? επ?πεδο προστασ?α? των Προσωπικ?ν σα? Πληροφορι?ν ?πω? ορ?ζεται στην παρο?σα κοινοπο?ηση και ?πω? απαιτε?ται απ? την ισχ?ουσα νομοθεσ?α.

      Για την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν σα? ?σον αφορ? στον Ευρωπα?κ? Οικονομικ? Χ?ρο, η Gilead ?χει αναθ?σει σε ?ναν υπε?θυνο προστασ?α? δεδομ?νων την επ?βλεψη τη? συμμ?ρφωσ?? μα? με τη νομοθεσ?α τη? ΕΕ για την προστασ?α των δεδομ?νων, με τον οπο?ο μπορε?τε να επικοινων?σετε στο dpo@gilead.com σε περ?πτωση οποιωνδ?ποτε ερωτ?σεων ? ανησυχι?ν σχετικ? με την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν σα? Πληροφορι?ν.

      Ε?ν η επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν σα? Πληροφορι?ν απ? την Gilead καλ?πτεται απ? το δ?καιο τη? ΕΕ, μπορε?τε επ?ση? να υποβ?λετε μια καταγγελ?α στην αντ?στοιχη εποπτικ? αρχ? προστασ?α? δεδομ?νων στη χ?ρα κατοικ?α? σα?. Μπορε?τε να βρε?τε στοιχε?α επικοινων?α? τη? εποπτικ?? αρχ?? και στοιχε?α επικοινων?α? στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

      Τελευτα?α ενημ?ρωση: 15 Μα?ου 2018

      欧美牲交aⅴ人妖