<pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"></del></pre>

     <pre id="9vxtt"></pre><pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"><dfn id="9vxtt"></dfn></del></pre>
     <pre id="9vxtt"></pre>
     <pre id="9vxtt"><b id="9vxtt"><thead id="9vxtt"></thead></b></pre>

      Gilead Privacy- verklaring

      Tijdens het gewone verloop van zaken werkt Gilead Sciences, Inc., inclusief haar dochterondernemingen en opvolgers die volledig eigendom zijn (gezamenlijk aangeduid als “Gilead”), direct samen met en communiceert met zorgverleners, klanten, deelnemers aan klinische onderzoeken, consumenten, zakenpartners, regelgevende autoriteiten en anderen. Via deze interacties en communicaties kan persoonsgegevens aan Gilead verstrekt worden en elektronisch en/of handmatig verwerkt worden. Gilead respecteert individuele privacy en waardeert de vertrouwelijkheid van deze personen. Deze Privacyverklaring beschrijft de privacyprincipes van Gilead met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder de privacyprocedures en technische beveiligingsmaatregelen die Gilead volgt bij haar normale bedrijfsvoering om Persoonsgegevens privé en veilig te houden.

      Gilead is geregistreerd onder zowel het EU – U.S. Privacy Shield als het U.S. – Swiss Privacy Shield. Gilead erkent haar verplichting om te voldoen aan de principes van het EU – U.S. Privacy Shield en het U.S. – Swiss Privacy Shield (“Principes”) voor alle Persoonsgegevens die ontvangen wordt uit de EU of Zwitserland die verstrekt werd gebaseerd op het Privacy Shield. Gilead zal Persoonsgegevens uit de EU of Zwitserland enkel in overeenstemming met de principes beschreven in deze Privacyverklaring, de bovengenoemde Privacy Shield-principes en de toepasselijke wettelijke vereisten verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Om redenen van de nalevingshandhaving van het Privacy Shield, erkent Gilead dat zij onderworpen is aan onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

      Bereik

      Deze Privacyverklaring is van toepassing op Persoonsgegevens ontvangen door Gilead (inclusief Persoonsgegevens ontvangen door externe organisaties of individuen die optreden als Vertegenwoordigers van Gilead) van zorgverleners, klanten, deelnemers aan klinische onderzoeken, consumenten, zakenpartners en andere individuen, in elk format, waaronder elektronisch en papier, als deel van de bedrijfsactiviteiten van Gilead. Verschillende soorten externe organisaties zijn onder meer dochterondernemingen van Gilead en zakenpartners, waarvan een huidige lijst op verzoek beschikbaar is.

      Definities

      Om redenen van deze Privacyverklaring zijn de volgende definities van toepassing:

      “Filiaal” betekent elke derde partij die onder de algemene controle valt van Gilead.

      “Vertegenwoordigers” betekent een derde partij die Gilead vertegenwoordigt en handelt namens Gilead overeenkomstig een uitgevoerd contract of anderszins geautoriseerd door Gilead om zulke representatie en handelingen uit te voeren.

      “Dienstverlener” betekent alle adviseurs en onderaannemers (waaronder tijdelijke medewerkers) over wie Gilead Persoonsgegevens heeft, die adviesdiensten of aanbestedende diensten verstrekken of hebben verstrekt aan Gilead.

      “Gilead” betekent Gilead Sciences, Inc., haar opvolgers en dochterondernemingen.

      “Gilead Website(s)” betekent websites die beheerd worden door Gilead en die onderworpen zijn aan de website privacyverklaring van Gilead.

      “Persoonsgegevens” betekent alle informatie of verzameling van informatie die betrekking heeft op een betrokkene (natuurlijke persoon). Identificatie van een betrokkene kan direct of indirect gebeuren en kan gedaan worden door of namens Gilead.

      “Pseudonimisering” betekent het verwerken van Persoonsgegevens op een dergelijke manier zodat dergelijke informatie niet langer toegeschreven kan worden aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie apart bewaard wordt en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens niet toegeschreven wordt aan een betrokkene.

      “Principes” betekent de principes van het EU – U.S. Privacy Shield en het U.S. – Swiss Privacy Shield.

      “Gevoelige Persoosgegevens (Sensitive Personal Information, SPI)” betekent een Gilead-gedefinieerd onderdeel van Persoonsgegevens (gelijkaardig aan de EU-gedefinieerde gevoelige persoonsgegevens, met aanvullende kenmerken), SPI omvat informatie die unieke overheidsidentificators, financi?le informatie, ras of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, of elke criminele misdaad (vermoedelijk of andere) bekendmaakt.

      Gilead Privacyverklaring

      Mededeling:

      De verzameling, verwerking, opslag, gebruik en bekendmaking van Persoonsgegevens in de zakelijke context is essentieel voor de uitvoering van bedrijfsfuncties van Gilead. Gilead kan Persoonsgegevens verzamelen, verwerken, bewaren, gebruiken en bekendmaken direct van individuen en/of van derde partijen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

      DOELEINDE VOOR DE VERZAMELING, HET GEBRUIK EN DE BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

      Gilead verwerkt Persoosgegevens wanneer u ons toestemming geeft om dat te doen. Er zijn echter een aantal situaties waar Gilead uw toestemming niet nodig heeft om Persoonsgegevens te verwerken of bekend te maken. Gilead kan geen beroep doen op de verwerking of overdracht van Persoonsgegevens voor de doeleinden die een wettelijke grondslag hebben, zoals:

      • De overdracht of verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en Gilead (waaronder een van haar filialen);
      • De overdracht of verwerking is noodzakelijk voor uw vitaal belang,;
      • De overdracht of verwerking is noodzakelijk, of wettelijk vereist, volgens een belangrijk algemeen belang, voor de opstelling, uitvoering of verdediging van wettelijke claims of om uw fundamentele belangen te beschermen; of
      • De overdracht of verwerking is vereist door de toepasselijke wetgeving.

      Bovendien kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken voor onze eigen gerechtvaardige belangen te behartigen, zoals het opsporen van inbreuken of fraude, het bewaken van de veiligheid van onze systemen en gebouwen, om klachten te behandelen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, etc. Gilead verzamelt, gebruikt en maakt uw Persoonsgegevens bekend tijdens de normale bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden:

      • Het opstellen en behouden van communicatie met u;
      • Indien u deelname aan een klinisch onderzoek met Gilead of een van de partners van Gilead hebt verzocht;
      • Het beheer van ziektes, onderwijs of beslissingsondersteunende systemen met betrekking tot het gebruik van producten of diensten van Gilead;
      • Indien u een dienst van Gilead hebt verzocht, om u te assisteren in de voltooiing van uw inschrijving, de beoordeling of u in aanmerking komt voor een dergelijke gevraagde dienst, de verwerking en het onderhoud van de dienst, zowel als elke toepasselijke vernieuwing van een dergelijke dienst;
      • Het beantwoorden van uw vragen over inschrijvingen, onderzoeken en andere diensten;
      • Het maken van voorstellen voor toekomstige dienstenbehoeften;
      • Toestemming geven aan onze filialen om u op de hoogte te brengen van bepaalde producten of diensten die aangeboden worden door onze filialen;
      • Het verwerken van transacties via dienstverleners;
      • Voldoen aan wettelijke, beveiligings-, verwerkingsvereisten en vereisten van regelgevende instanties;
      • Het beschermen tegen fraude, verdachte of andere illegale activiteiten; en
      • Het verzamelen van statistische gegevens voor de analyse van onze websites en onze zaken.

      Keuze:

      Indien Gilead rekent op toestemming voor de eerlijke en wettelijke verwerking van Persoonlijke informatie, zal de mogelijkheid om toestemming te geven, geleverd worden voordat de Persoonlijke informatie in kwestie verzameld wordt. Uw toestemming kan gegeven worden via uw geautoriseerde vertegenwoordiger zoals een wettelijke vertegenwoordiger, vertegenwoordiger of een houder van een volmacht. Wanneer Gilead vertrouwt op toestemming, dan zult u gemachtigd zijn om die toestemming op elk moment in te trekken.
      Voor Gevoelige Persoonlijke informatie zal Gilead iedereen de kans bieden om bevestigend en expliciet de verzameling, verwerking, overdracht en bekendmaking van hun Gevoelige Persoonlijke informatie goed te keuren of toestemming te geven, aan een niet-vertegenwoordigende derde partij voor het gebruik van hun Gevoelige Persoonlijke informatie voor een ander doel het doel waarvoor het individu oorspronkelijk toestemming gaf.

      WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN

      Wanneer u communiceert met Gilead, kunt u ervoor kiezen ons informatie te verstrekken om ons te helpen aan uw noden te voldoen. De Persoosgegevens die we verzamelen zal afhankelijk zijn van hoe u ervoor kiest te communiceren met Gilead.

      Indien u deelneemt aan klinische onderzoeken

      Indien u deelneemt aan een klinisch onderzoek met Gilead, of een van onze partners, zullen we Persoonsgegevens over u verzamelen voor zover het noodzakelijk is om aan de doeleinden het klinische onderzoek te voldoen. Dit kan Gevoelige Persoonsgegevens omvatten zoals biologische en medische informatie over u. Zoals vereist door de Principes, zullen Persoonsgegevens over u gepseudonimiseerd worden, zoals toepasselijk, zowel om uw privacy te beschermen als om de integriteit van het klinische onderzoek te behouden.

      Indien u informatie verzoekt over onze diensten

      Indien u verdere informatie verzoekt over onze diensten, vragen we u om uw naam, e-mailadres, de naam van uw organisatie en het land waarin u zich bevindt, in te dienen, zodat we u het materiaal kunnen sturen dat u hebt verzocht, en om ons in staat te stellen te identificeren of u een bestaande relatie met Gilead hebt.

      Indien u zich registreert bij ons en/of diensten verzoekt

      Indien u zich registreert bij ons, of een dienst verzoekt die beschikbaar is op de website, kunnen we uw naam, e-mailadres, land, telefoonnummer en de reden voor uw communicatie vragen; evenals informatie over uw positie, organisatie en andere informatie die redelijkerwijs nodig is om de dienst aan u te verstrekken. Op het formulier voor het indienen van gegevens, zullen we aanduiden met een sterretje welke informatie optioneel is en welke informatie verplicht is. Deze informatie kan informatie omvatten die u verstrekt bij inschrijvingen of andere formulieren, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en betalingsinformatie.

      Individuen mogen geen Persoonsgegevens aan Gilead verstrekken die niet specifiek gevraagd wordt. Indien Gilead Persoosgegevens ontvangt van haar dochterondernemingen, filialen of andere entiteiten, zal zij dergelijke Persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken in overeenstemming met de bovenstaande procedures.

      Gilead kan Persoonsgegevens samenvoegen of combineren in een niet-identificeerbare vorm (geanonimiseerde/gepseudonimiseerde gegevens) om Gilead te helpen productontwerp en diensten te verbeteren, om onderzoeksactiviteiten van Gilead te verbeteren en om andere bedrijfsfuncties mogelijk te maken.

      BEKENDMAKING VAN INFORMATIE AAN ANDEREN

      We maken geen Persoonsgegevens over u bekend aan derde partijen behalve zoals vermeld in deze Privacyverklaring of zoals gemeld aan u, of zoals anderszins toegestaan door de wet of mits uw toestemming hiervoor.

      Algemeen

      Derde partijen aan wie we informatie bekendmaken zijn vereist door de wet en contractuele verbintenissen om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden; en om deze te gebruiken en bekend te maken voor doeleinden die een redelijke persoon zou beschouwen als gepast in de omstandigheden, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen, waarvan de doeleinden als volgt zijn:

      • Zoals noodzakelijk om een klinisch onderzoek uit te voeren waarvan u een deelnemer bent;
      • Om producten en diensten te verstrekken die u ons verzocht hebt;
      • Om u op de hoogte te brengen, of onze filialen toe te staan u op de hoogte te brengen van bepaalde producten of diensten die aangeboden worden door onze filialen;
      • Voor wettelijke, regelgevende en gerelateerde doeleinden; en
      • Om transacties te verwerken via dienstverleners voor gegevensverwerking.

      Indien deze derde partijen uw Persoonsgegevns wensen te gebruiken voor andere doeleinden, dan hebben ze een wettelijke verplichting om u hiervan op de hoogte te brengen en, indien vereist, om uw toestemming te krijgen. Neem contact met ons op via dpo@gilead.com voor meer informatie over deze derde partijen.

      Delen met filialen

      Bij het normale verloop van de uitvoering van diensten voor onze klanten, kan Persoonsgegevens gedeeld worden binnen Gilead en haar filialen voor onderzoeks- en statistische doeleinden, veiligheid en de werkzaamheid van het geneesmiddel, beheer van ziektes, systeemadministratie en de preventie of opsporing van inbreuken of andere doeleinden zoals anders ge?dentificeerd in deze Privacyverklaring.

      Dienstverleners

      Omdat een aantal dienstverleners die we gebruiken in de navolging van vermelde doeleinden zich bevinden in andere landen dan uw eigen land, zullen uw Persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden binnen die andere landen, en de overheden, rechtbanken of rechtshandhaving of regelgevende instanties van die landen kunnen de bekendmaking van uw Persoonsgegevens verkrijgen volgens de plaatselijke wetgeving.

      Handelstransacties

      Aangezien we ons bedrijf blijven ontwikkelen, kunnen we activa kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties, is gebruikersinformatie, waaronder Persoonsgegevens, meestal een van de overgedragen bedrijfsactiva. Indien Gilead zelf of vrijwel alle activa van Gilead overgenomen zouden worden, dan kunnen uw Persoonsgegevens een van de overgenomen activa zijn. Daarom kunnen we in deze omstandigheden uw Persoosgegevens bekendmaken en/of overdragen aan een derde partij.

      Andere wettelijk vereiste bekendmakingen

      Gilead behoudt zich het recht voor om Persoonsgegevens over u bekend te maken zonder uw voorafgaande toestemming of uw gebruik van deze website indien Gilead ervan overtuigd is dat een dergelijke actie vereist is om: (a) de rechten, de eigendom of veiligheid van Gilead, medewerkers, andere gebruikers van deze website, of het publiek te beschermen en verdedigen; (b) de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website te handhaven; (c) zoals vereist door een wettelijk geldig verzoek van een bevoegde overheidsinstantie en/of om te voldoen aan een rechtszaak, gerechtelijk bevel, of juridische procedure; of (d) om te antwoorden op claims dat de inhoud de rechten van derde partijen schendt. We kunnen ook Persoonlijke informatie bekendmaken die we noodzakelijk achten om te voldoen aan alle toepasselijke wetgevingen, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken.

      Gilead zal uw Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derde partijen behalve zoals anderszins vermeld in deze Privacyverklaring of anderszins meegedeeld aan u.

      Gilead onderhoudt servers en andere opslagfaciliteiten in de Verenigde Staten, de Europese Unie en in Azi?. Gilead kan Persoonsgegevens overdragen buiten haar land van oorsprong voor de doeleinden, en op de manier, zoals hierboven vermeld; inclusief voor de verwerking en opslag door Dienstverleners en Filialen in verband met dergelijke doeleinden. In alle situaties neemt Gilead redelijke stappen om te verzekeren dat uw privacy beschermd wordt. Dergelijke stappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: maatregelen om de vertrouwelijkheid te garanderen, beveiliging en contractuele controles, evenals stappen hierboven vermeld, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. In zover Persoonsgegevens worden verzonden naar het land van een individu, is deze onderworpen aan de wetgeving van het land waarin deze bewaard wordt, en kan deze onderworpen zijn aan bekendmaking aan overheden, rechtbanken of rechtshandhaving of regelgevende instanties van een dergelijk ander land, overeenkomstig de wetten van een dergelijk land, en in overeenstemming met de Principes.

      Verantwoordelijkheid voor verdere overdrachten: Gilead zal garanties verkrijgen van haar Dienstverleners en Filialen dat ze Persoonsgegevens zullen beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Een voorbeeld van gepaste garanties die verstrekt kunnen worden door Dienstverleners en Filialen omvatten een contractuele verplichting dat ze ten minste hetzelfde niveau van bescherming verstrekken zoals vereist wordt door de privacyprincipes van Gilead die vermeld worden in deze Privacyverklaring. Indien Gilead kennis heeft dat een Dienstverlener of Filiaal Persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt op een manier die in strijd is met deze Privacyverklaring, zal Gilead gepaste stappen om het gebruik of de bekendmaking te voorkomen of te stoppen. Gilead leeft ook het Privacy Shield-principe na betreffende aansprakelijkheid voor verdere overdrachten.

      Beveiliging

      Gilead heeft redelijke fysieke, technische en leidinggevende controles en voorzorgsmaatregelen opgelegd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Zulke maatregelen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de versleuteling van communicaties via SSL, versleuteling van informatie terwijl deze bewaard wordt, firewalls, toegangscontroles, scheiding van taken en gelijkaardige beveiligingsprotocols.

      Toegang tot Persoonsgegevens is beperkt tot een beperkt aantal medewerkers van Gilead wiens taken zulke informatie vereisen, Vertegenwoordigers met wie Gilead contracten heeft om bedrijfsactiviteiten uit te voeren voor Gilead, en, met de toestemming van de betrokkene, bepaalde bedrijven waarmee Gilead gemeenschappelijke programma’s kan uitvoeren. Gilead traint haar medewerkers over het belang van privacy en over hoe gepast en veilig om te gaan met Persoonsgegevens en deze te beschermen. Persoonsgegevens verwerkt door Vertegenwoordigers of bedrijven waarmee Gilead gemeenschappelijke programma’s kan uitvoeren, valt onder deze Privacyverklaring en de Principes.

      Gegevensintegriteit, doelbinding en bewaartermijn

      Gilead zal Persoonsgegevens enkel gebruiken op manieren die overeenstemmen met de doeleinden waarvoor deze verzameld werden of waarvoor toestemming werd gegeven door de betrokkene. Gilead zal gepaste stappen ondernemen om te verzekeren dat Persoonsgegevens relevant zijn voor het bedoelde gebruik en accuraat, compleet en actueel worden gehouden. Gilead zal Persoonsgegevens enkel bewaren zo lang als nodig om de doeleinden te vervullen waarvoor deze verzameld werden, rekening houdende met de bewaartermijnendie door de toepasselijke wetgeving opgelegd worden. Dit kan betekenen dat uw Persoonlijke informatie een aantal jaar door Gilead bewaard wordt, afhankelijk van het doeleinde en de nood om die gegevens te verwerken. Voor meer informatie over de bewaartermijnen van Gilead voor Persoonsgegevens, kunt u ons steeds contacteren via de onderstaande contactinformatie.

      Uw rechten

      Indien betrokkenen rechten hebben volgens wetten die van toepassing zijn op hen en op schriftelijk verzoek, zal Gilead individuen toegang verlenen tot de Persoonsgegevens die zij over hen bewaart, onderworpen aan alle wettelijke beperkingen. Bovendien zal Gilead betrokkenen toestaan om informatie te verbeteren, aan te passen of te verwijderen waarvan aangetoond is dat deze onnauwkeurig of onvolledig is of onderworpen is aan bepaalde soorten verwerking van zulke informatie of gegevensportabiliteit, in bepaalde omstandigheden en onderworpen aan bepaalde uitzonderingen voorzien door de wet. Gilead kan misschien niet voldoen aan een verzoek wanneer Persoonsgegevens is vernietigd, gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met bewaarverplichtingen en praktijken van de bestanden van Gilead. Indien Gilead een individu geen toegang kan verstrekken tot zijn/haar Persoonsgegevens, zal Gilead trachten de betrokkene te voorzien van een uitleg, behoudens indien wettelijke en regelgevende voorschriften dit zouden verbieden of beperken.

      Toepassing, uitvoering en aansprakelijkheid

      Individuele klacht

      Betrokkenen kunnen met Gilead contact opnemen in verband met elke vraag of klacht over de verzameling, verwerking en overdracht van hun Persoonlijke informatie door het Gilead Privacyaanvraagformulier in te vullen en door het te e-mailen naar dpo@gilead.com. Gilead zal onmiddellijk onderzoek doen en binnen 45 kalenderdagen na ontvangst een antwoord sturen, of indien het verzoek betrekking heeft op de uitoefening van de rechten van de betrokkene, binnen een termijn van één maand. Gilead zal proberen klachten, geschillen en verzoeken om toestemming in te trekken in verband met de verzameling, verwerking, overdracht en bekendmaking van Persoonsgegevens op te lossen, en gevolg te geven aan ieder verzoek met betrekking tot de rechten van de betrokkene in overeenstemming met de principes opgenomen in deze Privacyverklaring en de Principes.

      Gilead zal periodieke nalevingscontroles uitvoeren van haar relevante privacypraktijken om naleving van deze Privacyverklaring te verifi?ren.

      Onafhankelijk klachtenmechanisme

      Indien u een onopgeloste privacy- of gegevensgebruikprobleem hebt dat we niet bevredigend beantwoord hebben, neem dan contact op met onze VS-gebaseerde externe dienstverlener voor geschillenbeslechting (gratis), TRUSTe, op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

      Bindende arbitrage

      Indien u uw klacht niet volledig kunt oplossen via de bovenstaande mechanismen, is het mogelijk dat u bindende arbitrage kunt gebruiken als laatste toevlucht. Om beroep te doen op deze arbitrageoptie, moet u de volgende stappen nemen voordat u een arbitrageclaim start: (1) de beweerde schending direct met Gilead ter sprake te brengen en ons een kans te geven om op de kwestie binnen 45 dagen te reageren; (2) gebruikmaken van het onafhankelijke klachtenmechanisme, in dit geval TRUSTe, wat gratis is voor u; en (3) de kwestie ter sprake brengen via uw autoriteit voor gegevensbescherming van het ministerie van Handel en het ministerie van Handel de kans geven om hun uiterste best te doen om te kwestie op te lossen.

      Op deze arbitrage optie kan geen beroep gedaan worden indien uw beweerde schending (1) eerder het onderwerp was van bindende arbitrage; (2) het onderwerp was van een definitieve uitspraak gesloten in een gerechtelijke actie waarin u een partij was; of (3) eerder werd beslecht door u en ons. Bovendien kunt u geen beroep doen op deze optie indien de autoriteit voor gegevensbescherming van uw land reeds de bevoegdheid heeft om uw klacht op te lossen. U kunt bindende arbitrage starten, onderworpen aan vereisten voor pre-arbitrage zoals hierboven voorzien, door een “Kennisgeving” te geven aan de organisatie. De Kennisgeving moet een samenvatting bevatten van de stappen die genomen zijn om de claim op te lossen, een beschrijving van de beweerde schending, en, naar keuze van het individu, alle ondersteunende documenten en materialen en/of een juridische beoordeling die betrekking heeft op de beweerde claim. Bezoek voor meer informatie over hoe een beroep te doen op arbitrage volgens het Privacy Shield-kader https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

      U kunt enkel bindende arbitrage gebruiken om te verzekeren dat Gilead praktijken voor gegevensverwerking volgt, zoals vermeld in deze Privacyverklaring. Geen andere vorm van rechtsmiddel is beschikbaar via arbitrage onder deze sectie.

      Contactinformatie

      Alle vragen of opmerkingen over de behandeling van Persoonlijke informatie door Gilead, of in verband met de intrekking van toestemming voor de verzameling, verwerking, overdracht of bekendmaking van uw Persoonlijke informatie, moeten via e-mail gericht worden aan privacy@gilead.com.

      Alle verzoeken om zich af te melden van verdere communicaties van Gilead, of om zich af te melden van een bepaald programma van Gilead, moeten gericht worden aan Gilead via e-mail op privacy@gilead.com, of via telefoon op +1 (800) GILEAD5 of +1 (650) 522-5775.

      Brieven kunnen ook gestuurd worden naar het volgende adres:

      Gilead Sciences, Inc.
      Attn: Privacy
      333 Lakeside Drive
      Foster City, CA 94404
      VS

      Alle communicaties naar Gilead moeten de naam en contactinformatie van het individu bevatten (zoals e-mailadres, telefoonnummer of postadres) en een gedetailleerde uitleg van het verzoek. E-mailverzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen, aan te passen of te verbeteren, moeten “Verwijderingsverzoek” of “Verzoek voor wijziging/verbetering” omvatten, zoals van toepassing, in de onderwerpregel van de e-mail. Gilead zal trachten alle redelijke verzoeken tijdig te beantwoorden en, in elk geval, binnen alle tijdslimieten die voorgeschreven worden door de toepasselijke plaatselijk wetgeving.

      Veranderingen aan de privacyverklaringen van Gilead

      Gilead behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om technologische ontwikkelingen, wettelijke en regelgevende veranderingen en bedrijfspraktijken van Gilead weer te geven, onderworpen aan de toepasselijke wetgevingen. Indien Gilead haar privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring deze veranderingen weergeven. Gilead zal zulke veranderingen meedelen door de ingangsdatum bij te werken die vermeld wordt op deze Privacyverklaring. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op enige wijzigingen. Uw voortdurende interactie met Gilead, bij activiteiten zoals hierboven vermeld, zal onderworpen zijn aan de toenmalige Privacyverklaring.

      EU Supplement

      Indien u een EU burger bent en/of toegang krijgt tot de websites van Gilead binnen de Europese Economische Ruimte, dan kan dit Supplement van toepassing zijn in toevoeging tot het bovenstaande.

      Overdrachten van uw Persoonsgegevens kunnen gedaan worden naar entiteiten die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, inclusief entiteiten die zich bevinden in de Verenigde Staten, voor verwerking in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden. Gilead zal toepasselijke contractuele maatregelen nemen (met inbegrip van onze Privacy Shield-certificering en clausules van standaard gegevensbescherming, waarvan u een kopie kunt verkrijgen door contact op te nemen met dpo@gilead.com) om te garanderen dat de relevante Gilead-bedrijven en derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte voldoende bescherming bieden voor uw Persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze kennisgeving en vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

      Voor de verwerking van Persoonlijke informatie met betrekking tot de Europese Economische Ruimte, heeft Gilead een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die verantwoordelijk is voor het overzien van onze naleving met de Europese wet inzake gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen via dpo@gilead.com in het geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

      Indien de verwerking door Gilead van uw Persoonsgegevens valt onder de Europese wetgeving, kunt u ook een klacht indienen bij de overeenstemmende toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming van uw land. U kunt de naam van de relevante toezichthoudende autoriteit en contactgegevens vinden onder http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

      U kunt zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden

      Zoals hoger aangegeven kan u toelaten dat Gilead uw persoonsgegevens gebruikt op u te informeren over onze producten, over de sector of om u uit te nodigen op evenementen. Voor zover deze correspondentie direct marketing inhoudt, kunt u zich hiertegen steeds verzetten. Om dit te doen, kunt u ons contacteren via onderstaande contactgegevens

      Laatst bijgewerkt: [ ] september 2018

      欧美牲交aⅴ人妖