<pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"></del></pre>

     <pre id="9vxtt"></pre><pre id="9vxtt"><del id="9vxtt"><dfn id="9vxtt"></dfn></del></pre>
     <pre id="9vxtt"></pre>
     <pre id="9vxtt"><b id="9vxtt"><thead id="9vxtt"></thead></b></pre>

      Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? spole?nosti Gilead

      P?i bě?ném podnikání spole?nost Gilead Sciences, Inc., v?etně jejích plně vlastněnych dce?inych spole?ností a nástupc? (spole?ně dále jen ?Gilead“) spolupracuje a komunikuje p?ímo se zdravotnickymi pracovníky, zákazníky, ú?astníky klinickych hodnocení, spot?ebiteli, obchodními partnery, regula?ními orgány a dal?ími. Díky této spolupráci a komunikaci mohou byt spole?nosti Gilead poskytovány osobní údaje, které jsou elektronicky a/nebo manuálně zpracovávány. Spole?nost Gilead respektuje soukromí jednotlivc? a cení si jejich d?věry. Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? stanoví principy ochrany údaj? spole?nosti Gilead, které se tykají osobních údaj?, v?etně postup? ochrany údaj? a technickych bezpe?nostních opat?ení, které spole?nost Gilead dodr?uje p?i bě?ném podnikání, aby zajistila bezpe?nost a soukromí osobních údaj?.

      Spole?nost Gilead se ú?astní jak ?títu EU–USA na ochranu soukromí (EU – U.S. Privacy Shield) i tak i ?títu USA–?vycarsko na ochranu soukromí (U.S. – Swiss Privacy Shield). Gilead potvrzuje sv?j závazek dodr?ovat zásady ?títu EU–USA a ?títu USA–?vycarsko na ochranu soukromí (dále jen ?zásady“) u v?ech osobních údaj? získanych z EU nebo ze ?vycarska, které byly poskytnuty na základě ?títu na ochranu soukromí. Spole?nost Gilead bude shroma??ovat, pou?ívat a sdělovat osobní údaje získané z EU nebo ?vycarska pouze v souladu s principy uvedenymi v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, s vy?e uvedenymi zásadami ?tít? na ochranu soukromí a po?adavky právních p?edpis?. Pro ú?ely prosazování dodr?ování ?tít? na ochranu soukromí spole?nost Gilead potvrzuje, ?e podléhá vy?et?ovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise Spojenych stát? (Federal Trade Commission, FTC).

      Rozsah platnosti

      Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se tyká osobních údaj?, které spole?nost Gilead obdr?í v rámci obchodních operací (v?etně osobních údaj? získanych organizacemi t?etí strany nebo fyzickymi osobami, které jednají jako zástupci spole?nosti Gilead) od zdravotnickych pracovník?, zákazník?, ú?astník? klinickych hodnocení, spot?ebitel?, obchodních partner? a dal?ích fyzickych osob, v jakémkoli formátu, v?etně elektronického i papírového. Organizace t?etí strany zahrnují dce?iné spole?nosti Gilead a jejich obchodní partnery, jejich? aktuální seznam je k dispozici na vy?ádání.

      Definice

      Pro ú?ely tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? platí následující definice:

      ?Sesterská spole?nost" znamená jakoukoli t?etí stranu, která je pod spole?nou kontrolou se spole?ností Gilead.

      ?Zástupci" p?edstavují t?etí stranu, která spole?nost Gilead zastupuje a jedná jejím jménem na základě ?ádně uzav?ené smlouvy nebo ji spole?nost Gilead jinak ?ádně zmocnila k provádění takovéhoto zastupování a úkon?.

      ?Poskytovatel slu?eb" znamená jakékoli poradce a smluvní partnery (v?etně do?asnych zaměstnanc?), o kterych má spole?nost Gilead osobní údaje, kte?í spole?nosti Gilead poskytují nebo poskytovali poradenství nebo smluvní slu?by.

      ?Gilead" znamená spole?nost Gilead Sciences, Inc., její nástupce a dce?iné spole?nosti.

      ?Webové stránky Gilead" p?edstavují webové stránky pod kontrolou spole?nosti Gilead, které se ?ídí podnikovou směrnicí o ochraně osobních údaj? webovych stránek Gilead.

      ?Osobní údaje“ p?edstavují jakékoli informace nebo soubor informací, které se tykají subjektu údaj?. Identifikace fyzické osoby m??e byt bu? p?ímá, nebo nep?ímá a m??e ji provádět spole?nost Gilead nebo m??e byt prováděna jejím jménem.

      ?Pseudonymizace“ znamená zpracování osobních údaj? takovym zp?sobem, ?e tyto údaje ji? nelze p?i?adit ke konkrétnímu subjektu údaj? bez pou?ití dodate?nych informací za p?edpokladu, ?e tyto dodate?né informace jsou ulo?eny odděleně a podléhají technickym a organiza?ním opat?ením, která zaji??ují, ?e osobní informace nejsou p?i?azeny k subjektu údaj?.

      ?Zásady“ p?edstavují zásady ?títu EU–USA a ?títu USA–?vycarsko na ochranu soukromí.

      ?Citlivé osobní údaje (Sensitive Personal Information, SPI)" p?edstavují podskupinu osobních údaj? definovanou spole?ností Gilead (Personal Information, ?PI“) (obdobně k citlivym osobním údaj?m definovanym EU, s dal?ími atributy). Citlivé osobní údaje zahrnují informace, které odhalují jedine?né identifikátory p?idělené státními ú?ady, finan?ní informace, rasovy nebo etnicky p?vod, politické názory, nábo?enské nebo filozofické p?esvěd?ení, ?lenství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje tykající se zdravotního stavu, sexuálního ?ivota nebo sexuální orientace nebo jakychkoli trestnych ?in? (údajnych ?i jinych).

      Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? spole?nosti Gilead

      Oznámení:

      Shroma??ování, zpracování, ulo?ení, pou?ití a zp?ístupnění osobních údaj? v obchodním kontextu je pro plnění mnoha podnikovych funkcí spole?nosti Gilead nezbytné. Spole?nost Gilead m??e shroma??ovat, zpracovávat, ukládat, pou?ívat a zp?ístupňovat osobní údaje fyzickych osob p?ímo a/nebo od t?etích stran v souladu s platnymi právními p?edpisy.

      ú?EL SHROMA??OVáNí, ZPRACOVáNí, ULO?ENí, POU?ITí
      A ZP?íSTUPNěNí OSOBNíCH úDAJ?

      Spole?nost Gilead zpracovává osobní údaje v p?ípadě, ?e s tím souhlasíte. Existuje v?ak mnoho p?ípad?, kdy spole?nost Gilead vá? souhlas se zpracováním nebo zp?ístupněním osobních údaj? nevy?aduje. Spole?nost Gilead nemusí vá? souhlas vy?adovat pro zpracování nebo p?edání osobních údaj? pro ty ú?ely, kde existuje právní základ, nap?.:

      • p?edání nebo zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a spole?ností Gilead (nebo některou z jejích sesterskych spole?ností);
      • p?edání je nezbytné pro plnění smlouvy uzav?ené ve va?em zájmu mezi spole?ností Gilead (nebo některou z jejích sesterskych spole?ností) a t?etí stranou;
      • p?edání nebo zpracování je nezbytné nebo je ze zákona vy?adováno z d?vodu d?le?itého ve?ejného zájmu, za ú?elem ur?ení, uplatnění ?i obhajoby právních nárok? nebo za ú?elem ochrany va?ich ?ivotně d?le?itych zájm?; nebo
      • zpracování je vy?adováno p?íslu?nymi právními p?edpisy.

      Spole?nost Gilead shroma??uje, pou?ívá a zp?ístupňuje va?e osobní údaje p?i svém bě?ném podnikání pro následující ú?ely:

      • navázání a udr?ování komunikace s vámi;
      • v p?ípadě, ?e jste po?adoval(a) ú?ast v klinickém hodnocení spole?nosti Gilead nebo některého z jejích partner?;
      • ?e?ení onemocnění, vzdělávání nebo systémy na podporu rozhodování tykajícího se pou?ívání p?ípravk? nebo slu?eb spole?nosti Gilead;
      • jestli?e jste po?ádal(a) spole?nost Gilead o slu?by, pak poskytnutí pomoci p?i vyplnění va?í ?ádosti, posouzení va?í zp?sobilosti pro jakoukoli takovou po?adovanou slu?bu, zpracování a správu slu?by, jako? i jakékoli p?ípadné obnovení této slu?by;
      • odpovědi na va?e dotazy tykající se ?ádostí, klinickych hodnocení a dal?ích slu?eb;
      • p?edkládání nabídek pro pot?eby slu?eb v budoucnu;
      • dovolení na?im sesterskym spole?nostem, aby vás informovaly o ur?itych vyrobcích nebo slu?bách, které nabízejí;
      • zpracování transakcí prost?ednictvím poskytovatel? slu?eb;
      • dodr?ování právních a bezpe?nostních po?adavk?, po?adavk? na zpracování a regula?ních po?adavk?;
      • ochrana proti podvod?m, podez?elym nebo nelegálním aktivitám; a
      • sestavování statistik pro analyzu na?ich stránek a na?eho podnikání.

      JAKé úDAJE SHROMA??UJEME

      Kdy? budete se spole?ností Gilead spolupracovat, m??ete se rozhodnout, ?e nám poskytnete informace, které nám pomohou uspokojovat va?e pot?eby. Osobní údaje, které shroma??ujme, budou zále?et na tom, jaky druh interakcí se spole?ností Gilead si vyberete.

      Kdy? se ú?astníte klinickych hodnocení

      Kdy? se ú?astníte klinického hodnocení spole?nosti Gilead nebo některého z na?ich partner?, budeme va?e osobní údaje shroma??ovat tak, jak to bude nezbytné pro splnění ú?elu klinického hodnocení. Toto m??e zahrnovat citlivé osobní údaje, jako jsou nap?. va?e biologické a zdravotní informace. Nicméně v souladu s tím, jak vy?adují zásady, budou osobní údaje p?imě?eně pseudonymizovány, aby bylo chráněno va?e soukromí a zároveň zachována integrita klinického hodnocení.

      Budete-li po?adovat informace o na?ich slu?bách

      Pokud budete po?adovat dal?í informace o na?ich slu?bách, po?ádáme vás, abyste nám zaslali své jméno, e-mailovou adresu, název va?í organizace a zemi, kde sídlíte, abychom vám mohli poslat po?adované materiály a aby nám to umo?nilo zjistit, zda máte se spole?ností Gilead stávající vztah.

      Jestli?e se u nás zaregistrujete a/nebo budete po?adovat slu?by

      Zaregistrujete-li se u nás a/nebo, jestli?e budete ?ádat o slu?bu, která je na stránkách k dispozici, m??eme vás po?ádat o va?e jméno, e-mailovou adresu, zemi, telefonní ?íslo a d?vod komunikace; a také o informace o va?í pozici, organizaci a o takové dal?í informace, které jsou d?vodně nezbytné k tomu, abychom vám slu?bu mohli poskytnout. Ve formulá?i pro odeslání údaj? ozna?íme hvězdi?kou, které údaje jsou dobrovolné a které jsou povinné. Tyto údaje mohou obsahovat informace, které uvedete v ?ádostech nebo jinych formulá?ích, které mohou zahrnovat va?e jméno, adresu, e-mailovou adresu a platební informace.

      Fyzické osoby by neměly spole?nosti Gilead poskytovat ?ádné osobní údaje, které nejsou vyslovně po?adovány. Pokud Gilead obdr?í osobní údaje od svych dce?inych nebo sesterskych spole?ností nebo od jinych subjekt?, bude je pou?ívat nebo zp?ístupňovat v souladu s vy?e uvedenymi postupy.

      Spole?nost Gilead m??e osobní údaje konsolidovat nebo agregovat v neidentifikovatelné podobě (anonymizované/pseudonymizované údaje), aby to spole?nosti Gilead pomohlo zlep?ovat návrhy vyrobk? a slu?by a roz?i?ovat její vyzkumné aktivity a usnadňovat dal?í obchodní funkce.

      ZP?íSTUP?OVáNí úDAJ? DRUHYM

      ?ádné osobní údaje o va?í osobě nezp?ístupňujeme ?ádnym t?etím stranám vyjma toho, co je uvedeno v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, nebo toho, co vám bylo sděleno, ?i toho, co je jinak povoleno právními p?edpisy nebo co jste schválili.

      Obecně

      Od t?etích stran, kterym údaje zp?ístupňujeme, je ze zákona nebo na základě smluvních závazk? po?adováno, aby zachovávaly d?věrnost a bezpe?nost va?ich osobních údaj? a aby je pou?ívaly a zp?ístupňovaly pro ú?ely, které by rozumny ?lověk za danych okolností pova?oval za p?imě?ené, v souladu s ve?kerou platnou legislativou, p?i?em? tyto ú?ely jsou následující:

      • pro provedení klinického hodnocení, kterého se ú?astníte, je-li to nezbytné;
      • pro poskytnutí p?ípravk? a slu?eb, které jste od nás po?adovali;
      • abychom vás informovali nebo dovolili na?im sesterskym spole?nostem, aby vás informovaly o ur?itych vyrobcích nebo slu?bách, které nabízejí;
      • pro právní, regula?ní a související ú?ely; a
      • pro zpracování transakcí prost?ednictvím poskytovatel? slu?eb zpracování dat.

      Pokud tyto t?etí strany chtějí pou?ívat va?e osobní údaje k jakémukoli jinému ú?elu, budou mít právní povinnost vás o tom informovat, a bude-li to vy?adováno, získat vá? souhlas. Chcete-li získat dal?í informace o těchto t?etích stranách, kontaktujte nás na adrese privacy@gilead.com.

      Sdílení se sesterskymi spole?nostmi

      V rámci bě?ného poskytování slu?eb pro na?e klienty lze osobní údaje sdílet v rámci spole?nosti Gilead a jejích sesterskych spole?ností pro vyzkumné a statistické ú?ely, pro ú?ely bezpe?nosti a ú?innosti lék?, ?e?ení onemocnění, správy systému a prevence nebo odhalování kriminality nebo pro jakykoli jiny ú?el identifikovany v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.

      Poskytovatelé slu?eb

      Proto?e mnoho poskytovatel? slu?eb, které k plnění vy?e uvedenych ú?el? vyu?íváme, sídlí v zemích mimo va?i vlastní zemi, budou va?e osobní údaje zpracovávány a ulo?eny v těchto jinych zemích, a státní ú?ady, soudy nebo policejní orgány nebo regula?ní ú?ady těchto zemí mohou podle místních zákon? získat p?ístup k va?im osobním údaj?m.

      Obchodní transakce

      Jeliko? své podnikání i nadále rozvíjíme, je mo?né, ?e budeme prodávat ?i kupovat majetek. P?i takovychto transakcích jsou u?ivatelské informace, v?etně osobních údaj?, obecně sou?ástí p?edávaného obchodního majetku. P?i akvizici bu? celé spole?nosti Gilead, nebo podstatné ?ásti jejího majetku, mohou byt va?e osobní údaje sou?ástí p?edávaného obchodního majetku. Za těchto okolností m??eme tudí? zp?ístupnit a/nebo p?edat va?e osobní údaje t?etí straně.

      Zp?ístupnění vy?adované dal?ími právními p?edpisy

      Spole?nost Gilead si vyhrazuje právo zp?ístupnit bez va?eho p?edchozího svolení jakékoli osobní údaje o vás nebo o tom, jak pou?íváte tyto stránky, pokud se bude v dobré ví?e domnívat, ?e je tento úkon pot?ebny za ú?elem: (a) ochrany a obhajoby práv, majetku nebo bezpe?nosti spole?nosti Gilead, zaměstnanc?, dal?ích u?ivatel? těchto stránek nebo ve?ejnosti; (b) prosazování podmínek, které platí pro pou?ívání těchto stránek; (c) toho, co je vy?adováno právně platnou ?ádostí kompetentního státního orgánu a/nebo za ú?elem vyhovění soudnímu ?ízení, soudnímu p?íkazu nebo soudnímu sporu; nebo (d) reakce na tvrzení, ?e jakykoli obsah poru?uje práva t?etích stran. Osobní údaje m??eme také zp?ístupňovat tak, jak uznáme za vhodné, abychom vyhověli jakémukoli platnému zákonu, na?ízení, soudnímu sporu nebo ú?ední ?ádosti.

      Mo?nost volby:

      Pokud se spole?nost Gilead spoléhá na souhlas s ?ádnym a zákonnym zpracováním osobních údaj?, bude p?ed shroma??ováním danych osobních údaj? poskytnuta mo?nost souhlas poskytnout. Vá? souhlas m??e poskytnout vá? oprávněny zástupce, jako nap?. zákonny zástupce, zástupce nebo dr?itel plné moci. Pokud se spole?nost Gilead spoléhá na souhlas, budete tento souhlas moci kdykoli odvolat.
      U citlivych osobních údaj? nabízí Gilead fyzickym osobám mo?nost kladně a vyslovně povolit nebo souhlasit se shroma??ováním, zpracováním, p?edáváním nebo zp?ístupněním jejich citlivych osobních údaj? t?etí straně, která není zástupcem, nebo k pou?ití jejich citlivych osobních údaj? pro jiny ú?el, ne? je ten, s ním? fyzická osoba p?vodně souhlasila.

      Spole?nost Gilead nebude zp?ístupňovat va?e osobní údaje t?etím stranám s vyjimkou konkrétních ustanovení v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, nebo toho, co vám bylo sděleno.

      Spole?nost Gilead má servery a dal?í úlo?ná za?ízení ve Spojenych státech, v EU a v Asii. Gilead m??e p?edávat osobní údaje mimo zemi jejich p?vodu pro ú?ely a zp?sobem, ktery je uveden vy?e; v?etně za ú?elem zpracování a ulo?ení poskytovatelem slu?eb a sesterskymi spole?nostmi v souvislosti s těmito ú?ely. Ve v?ech situacích podnikne spole?nost Gilead p?imě?ené kroky, aby zajistila, ?e je va?e soukromí chráněno. Mezi tyto kroky mimo jiné pat?í: zavedení kontrolních mechanism? v oblasti ochrany soukromí, zabezpe?ení, smluvní kontroly, jako? i kroky uvedené vy?e, jak vy?adují p?íslu?né právní p?edpisy. Jestli?e se jakékoli osobní údaje odesílají ze země dané fyzické osoby, pak podléhají zákon?m země, v ní? jsou uchovávány, a mohou podléhat zp?ístupnění státním ú?ad?m, soud?m nebo policejním orgán?m nebo regula?ním ú?ad?m této druhé země v souladu se zákony dané země a v souladu se zásadami.

      Odpovědnost za dal?í p?edání: Spole?nost Gilead získá od svych poskytovatel? slu?eb a sesterskych spole?ností záruky, ?e budou osobní údaje chránit v souladu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?. Mezi p?íklady odpovídajících záruk, které mohou poskytovatelé slu?eb a sesterské spole?nosti poskytnout, pat?í smluvní závazek, ?e zaji??ují minimálně stejnou úroveň ochrany, jakou vy?adují principy ochrany údaj? spole?nosti Gilead uvedené v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Pokud se spole?nost Gilead dozví o tom, ?e poskytovatel slu?eb nebo sesterská spole?nost pou?ívá nebo zp?ístupňuje osobní údaje zp?sobem, ktery je v rozporu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?, podnikne odpovídající kroky, aby takovémuto pou?ívání ?i zp?ístupňování zabránila nebo jej zastavila. Gilead rovně? dodr?uje zásadu ?tít? na ochranu soukromí ohledně odpovědnosti za dal?í p?edání.

      Zabezpe?ení

      Spole?nost Gilead zavedla p?imě?ené fyzické, technické a ?ídicí kontrolní mechanismy a bezpe?nostní opat?ení, aby byly va?e osobní údaje chráněny p?ed neoprávněnym p?ístupem, zp?ístupněním, pozměněním nebo zni?ením. Tato opat?ení mohou mimo jiné zahrnovat: ?ifrování komunikace pomocí SSL, ?ifrování informací, kdy? jsou v úlo?i?ti, brány firewall, ovládací prvky p?ístupu, oddělení povinností a obdobné protokoly zabezpe?ení.
      P?ístup k osobním údaj?m je omezen na omezeny po?et zaměstnanc? spole?nosti Gilead, jejich? povinnosti tyto informace d?vodně vy?adují, zástupce, s nimi? má Gilead uzav?enu smlouvu o provádění ur?itych obchodních ?inností pro spole?nost Gilead, a se souhlasem fyzické osoby tykajícím se ur?itych spole?ností, s nimi? m??e Gilead provádět spole?né programy. Gilead ?kolí své zaměstnance o d?le?itosti ochrany soukromí a o tom, jak ?ádně a bezpe?ně nakládat s osobními údaji a spravovat je. Osobní údaje, s nimi? nakládají zástupci nebo spole?nosti, se kterymi m??e Gilead provádět spole?né programy, se ?ídí tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj? a zásadami.

      Integrita dat a omezení ú?elu

      Gilead bude pou?ívat osobní údaje pouze zp?soby, které jsou v souladu s ú?ely, k nim? byly shromá?děny, nebo s nimi? fyzická osoba souhlasila. Spole?nost Gilead bude mít zavedena odpovídající opat?ení, která zajistí, aby byly osobní údaje relevantní pro zamy?lené pou?ití, aby byly p?esné, úplné a aktuální. Gilead bude uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude zapot?ebí ke splnění ú?el?, k nim? byly shromá?děny, p?i?em? toto bude podléhat platnym lh?tám pro uchovávání údaj?, které spole?nosti Gilead ukládají p?íslu?né právní p?edpisy. To m??e znamenat, ?e spole?nost Gilead uchovává va?e osobní údaje po mnoho let v závislosti na ú?elu a pot?ebě, pro kterou se tyto údaje mají zpracovávat. Více informací o lh?tách spole?nosti Gilead pro uchovávání osobních údaj? naleznete ní?e v ?ásti kontaktní údaje.

      Va?e práva

      Pokud mají fyzické osoby práva na základě pro ně platnych právních p?edpis?, umo?ní spole?nost Gilead na písemnou ?ádost fyzickym osobám p?ístup k osobním údaj?m, které o nich uchovává s tím, ?e bude dodr?ovat ve?kerá právní omezení. Dále spole?nost Gilead umo?ní fyzickym osobám opravit, pozměnit nebo vymazat údaje, u nich? se uká?e, ?e jsou nep?esné nebo neúplné, nebo vznést námitku v??i ur?itym typ?m zpracovávání těchto údaj? nebo uplatnit právo na p?enositelnost údaj? za ur?itych okolností a s vyhradou ur?itych vyjimek stanovenych zákonem. Spole?nost Gilead nemusí byt schopna ?ádosti vyhovět, pokud byly osobní údaje zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány v souladu s povinnostmi a postupy spole?nosti Gilead v oblasti uchovávání záznam?. Pokud spole?nost Gilead nebude moci poskytnout fyzické osobě p?ístup k jejím osobním údaj?m, vynasna?í se poskytnout jí vysvětlení s tím, ?e dodr?í ve?kerá právní nebo regula?ní omezení.

      Odvolání, vymáhání a odpovědnost

      Individuální stí?nost

      Fyzické osoby se mohou obrátit na spole?nost Gilead s dotazem nebo stí?ností ohledně shroma??ování, zpracovávání a p?edávání jejich osobních údaj? tak, ?e vyplní formulá? spole?nosti Gilead pro dotaz na ochranu soukromí a za?lou jej e-mailem na adresu privacy@gilead.com. Gilead stí?nosti bezodkladně pro?et?í a odpoví na ně do 45 kalendá?ních dn? od jejich obdr?ení. Spole?nost Gilead se vynasna?í vy?e?it stí?nosti, spory a ?ádosti o odvolání souhlasu se shroma??ováním, zpracováváním, p?edáváním a zp?ístupněním osobních údaj? v souladu s principy obsa?enymi v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a se zásadami.

      Spole?nost Gilead bude provádět pravidelné audity dodr?ování svych p?íslu?nych postup? zaji??ování ochrany soukromí za ú?elem ově?ení dodr?ování tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.

      Nezávisly odvolací mechanismus

      Pokud máte nevy?e?enou obavu tykající se ochrany soukromí nebo pou?ití údaj?, kterou jsme uspokojivě nevy?e?ili, obra?te se prosím na t?etí stranu zaji??ující ?e?ení spor? sídlící v USA (zdarma), TRUSTe, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

      Závazné rozhod?í ?ízení

      V p?ípadě, ?e nebudete moci svou stí?nost plně vy?e?it pomocí vy?e uvedeného mechanismu, je mo?né vyu?ít jako poslední vychodisko závazné rozhod?í ?ízení. Abyste mohli uplatnit tuto mo?nost rozhod?ího ?ízení, musíte p?ed podáním arbitrá?ní ?aloby u?init následující kroky: 1) p?edlo?it údajné poru?ení p?ímo spole?nosti Gilead a poskytnout jí p?íle?itost otázku vy?e?it do 45 dn?; 2) vyu?ít nezávisly odvolací mechanismus, v tomto p?ípadě TRUSTe, ktery je pro vás zdarma; a 3) p?edlo?it problém prost?ednictvím svého ú?adu pro ochranu údaj? ministerstvu obchodu a poskytnout mu p?íle?itost vynalo?it maximální úsilí na bezplatné vy?e?ení otázky.

      Této mo?nosti rozhod?ího ?ízení se nelze dovolávat, jestli?e toté? údajné vámi ?alované poru?ení 1) ji? bylo p?edmětem závazného rozhod?ího ?ízení, 2) bylo p?edmětem pravomocného rozsudku vyneseného v soudním sporu, jeho? jste byli ú?astníkem, nebo 3) ji? bylo námi a vámi urovnáno. Dále nem??ete uplatnit tuto mo?nost rozhod?ího ?ízení, jestli?e ji? má p?íslu?ny ú?ad pro ochranu údaj? země va?eho bydli?tě pravomoc va?i stí?nost vy?e?it.

      M??ete zahájit závazné rozhod?í ?ízení za p?edpokladu, ?e vy?e uvedené po?adavky, které musí byt splněny p?ed rozhod?ím ?ízením, jsou splněné, doru?ením ?oznámení“ organizaci. Oznámení musí obsahovat shrnutí krok? u?iněnych za ú?elem vy?e?ení nároku, popis údajného poru?ení a podle vlastního vyběru fyzické osoby jakékoliv podkladové dokumenty a materiály a/nebo právní vyklad, ktery se tyká uplatňovaného nároku. Více informací o tom, jak zahájit rozhod?í ?ízení podle programu ?títu na ochranu soukromí naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

      A kone?ně, závazné rozhod?í ?ízení m??ete pou?ít pouze k zaji?tění toho, aby spole?nost Gilead dodr?ovala postupy nakládání s údaji stanovené v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Podle tohoto odstavce není k dispozici ?ádná jiná forma opravného prost?edku prost?ednictvím ?ádného jiného rozhod?ího ?ízení.

      Kontaktní údaje

      Ve?keré dotazy nebo obavy ohledně nakládání s osobními údaji ze strany spole?nosti Gilead nebo tykající se odvolání souhlasu se shroma??ováním, zpracováváním nebo zp?ístupněním va?ich osobních údaj? je t?eba směrovat e-mailem na adresu privacy@gilead.com.

      Ve?keré ?ádosti o vyjád?ení vyslovného nesouhlasu s dal?í komunikací od spole?nosti Gilead v budoucnu nebo za ú?elem vyjád?it vyslovny nesouhlas s ú?astí v konkrétním programu Gilead je t?eba směrovat e-mailem na adresu privacy@gilead.com nebo telefonicky na telefonní ?íslo +1 (800) GILEAD5 nebo +1 (650) 522-5775.

      Nebo lze zaslat dopis na následující adresu:
      Gilead Sciences, Inc.
      Attn: Privacy
      333 Lakeside Drive
      Foster City, CA 94404
      USA

      Ve?kerá sdělení pro spole?nost Gilead musí obsahovat jméno a kontaktní údaje fyzické osoby (jako je e-mailová adresa, telefonní ?íslo nebo po?tovní adresa) a podrobné vysvětlení ?ádosti. E-mailové ?ádosti o vymaz, pozměnění nebo opravu osobních údaj? by měly v p?edmětu e-mailu obsahovat ??ádost o vymaz“ nebo p?ípadně ??ádost o pozměnění/opravu“. Spole?nost Gilead se vynasna?í odpovědět na v?echny od?vodněné ?ádosti v?as a v ka?dém p?ípadě ve lh?tách p?edepsanych platnymi místními právními p?edpisy.

      Změny v prohlá?ení o ochraně osobních údaj? spole?nosti Gilead

      Gilead si vyhrazuje právo ?as od ?asu toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? měnit, aby odrá?elo technologicky pokrok, právní a regula?ní změny a obchodní praxi spole?nosti Gilead v souladu s p?íslu?nymi právními p?edpisy. Pokud Gilead změní své postupy zaji??ování ochrany soukromí, bude aktualizovaná verze tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? tyto změny odrá?et. Gilead tyto změny oznámí aktualizováním data ú?innosti uvedeného v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Va?í odpovědnosti je si toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? ?asto kontrolovat, abyste viděl(a) ve?keré změny. Va?e pokra?ující spolupráce se spole?ností Gilead p?i ?innostech obsa?enych vy?e bude podléhat prohlá?ení o ochraně osobních údaj? aktuálnímu v dané době.

      Dodatek pro EU

      Pokud jste ob?anem EU a/nebo vstupujete na webové stránky Gilead v Evropském hospodá?ském prostoru, pak kromě vy?e uvedeného platí tento dodatek.

      P?edávání va?ich osobních údaj? m??e byt prováděno subjekt?m sídlícím mimo Evropsky hospodá?sky prostor, v?etně subjekt? sídlících ve Spojenych státech, za ú?elem zpracování v souladu s vy?e uvedenymi ú?ely. Spole?nost Gilead zavede vhodná smluvní opat?ení (v?etně na?í certifikace ?títu na ochranu soukromí a standardních dolo?ek o ochraně osobních údaj?, jejich? kopii m??ete získat tak, ?e nás budete kontaktovat na adrese privacy@gilead.com), aby bylo zaji?těno, ?e p?íslu?né spole?nosti Gilead a t?etí strany mimo Evropsky hospodá?sky prostor poskytují adekvátní úroveň ochrany va?ich osobních údaj?, jak je uvedeno v tomto oznámení a jak vy?adují p?íslu?né zákony.

      Pro zpracování osobních údaj? vztahujících se k Evropskému hospodá?skému prostoru jmenovala spole?nost Gilead pově?ence pro ochranu osobních údaj? zodpovědného za dohled nad na?ím dodr?ováním právních p?edpis? EU v oblasti ochrany údaj?, kterého m??ete kontaktovat na adrese dpo@gilead.com v p?ípadě jakychkoli dotaz? nebo obav tykajících se zpracování va?ich osobních údaj?.

      Pokud zpracování va?ich osobních údaj? spole?ností Gilead podléhá právním p?edpis?m EU, m??ete rovně? podat stí?nost p?íslu?nému ú?adu pro dohled nad ochranou údaj? v zemi va?eho pobytu. Název a kontaktní údaje p?íslu?ného dozorového ú?adu lze nalézt pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

      Naposledy aktualizováno: 15. května 2018

      欧美牲交aⅴ人妖